Google překladač: English Deutsch

Registrace na 9. OpenFOAM konferenci je otevřena

Autor článku: -kh-   

Tags: CAE | CFD | ESI Group | Konference | OpenFOAM

ESI OpenFOAM-2129Je čas si ozna­čit v ka­len­dá­ři další Open­FO­AM Con­fe­ren­ci. V po­řa­dí de­vá­tá kon­fe­ren­ce Open­FO­AM se bude konat 19. – 20. října 2021 v di­gi­tál­ní po­do­bě. Půjde o pri­már­ní Open­FO­AM udá­lost ve všech ob­las­tech CFD apli­ka­cí a in­te­gra­ce pro­ce­sů; uži­teč­ná pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty a ty, kteří hle­da­jí tr­va­lý pro­fe­si­o­nál­ní roz­voj CFD.

Při­poj­te se k této vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci a ko­mu­ni­kuj­te s před­ná­še­jí­cí­mi, dal­ší­mi uži­va­te­li a vý­vo­já­ři z celé ce­lo­svě­to­vé Open­FO­AM ko­mu­ni­ty a účast­ně­te se sou­čas­né­ho i bu­dou­cí­ho ovlá­dá­ní Open­FO­AM.

     Registrujte se nyní     

 

 
Mohlo by vás zajímat: