Google překladač: English Deutsch

Konference BIM DAY 2021

Autor článku: czBIM   

Tags: BIM | BIM DAY 2021 | Clarion | CzBIM | Konference | Stavebnictví

BIM DAY 2021-2133Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve účast­ní­ky na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY. Kon­fe­ren­ce se koná 12. – 13. října 2021 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Praha. Kon­fe­ren­ce BIM DAY jsou klí­čo­vým mís­tem pro se­tká­vá­ní zá­jem­ců a od­bor­ní­ků vě­nu­jí­cích se nejen té­ma­tům di­gi­ta­li­za­ce, BIM a sta­veb­nic­tví u nás již od roku 2011. Nad­chá­ze­jí­cí roč­ník, ten­to­krát dvou­den­ní, bude ma­xi­mál­ně prak­tic­ký.

Kromě praxe před­sta­ví také no­vin­ky z ce­lé­ho světa a za­mě­ří se na vize, smě­řo­vá­ní a bu­douc­nost BIM. Po­rov­ná vývoj in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní sta­veb u nás i za hra­ni­ce­mi. Před­ní od­bor­ní­ci z ČR i ci­zi­ny před­sta­ví hlav­ní pří­no­sy BIM, po­pí­ší pi­lot­ní pro­jek­ty a ne­vy­ne­cha­jí ani kri­tic­ký po­hled na tuto ob­last. Pro­gram kon­fe­ren­ce do­pl­ní mo­de­ro­va­né dis­ku­ze zá­stup­ců ve­řej­né­ho a sou­kro­mé­ho sek­to­ru.

Ne­díl­nou sou­čás­tí BIM DAY 2021 bude také BIM Mar­ket, kde vy­sta­vo­va­te­lé před­ve­dou ak­tu­ál­ní tren­dy v in­for­mač­ním mo­de­lo­vá­ní sta­veb a worksho­py na té­ma­ta jako jsou např.:

  • Smluv­ní do­ku­men­ty
  • Stra­te­gie im­ple­men­ta­ce BIM
  • Prak­tic­ké zku­še­nos­ti s BIM
  • CDE jako ne­zbyt­ná sou­část BIM: co to je, k čemu slou­ží?
  • ... a další

Re­gis­tra­ce na kon­fe­ren­ci je již ote­vře­na. Re­gis­tro­vat se mů­že­te na www.bimday.cz.

V pří­pa­dě do­ta­zů kon­tak­tuj­te czBIM na te­le­fo­nu 777 950 853 nebo na kamenickova@czbim.org.


Mohlo by vás zajímat: