Google překladač: English Deutsch

Certifikát ISO 9001:2015 pro GIS v Arkance Systems

Autor článku: Arkance Systems CZ   

Tags: Arkance Systems | FME | GIS | ISO | QMS | ŘLP | UCL

Arkance GIS certifikaty-2134Ke konci červ­na tým di­vi­ze GIS v Ar­kan­ce Sys­tems CZ úspěš­ně do­sá­hl hned dvou met. Za­ve­dl a cer­ti­fi­ko­val sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty (QMS) pro do­dáv­ky a vývoj soft­wa­ru a také zís­kal opráv­ně­ní pro in­sta­la­ci a mo­di­fi­ka­ci le­tec­kých po­zem­ních za­ří­ze­ní (jako soft­ware pro sprá­vu le­tec­kých in­for­ma­cí).

Dobrou vi­zit­kou pro celý tým je to, že za­ve­de­ní QMS splňující po­ža­dav­ky normy ISO 9001:2015 ne­vy­ža­do­va­lo zá­sad­ní změny ve fun­go­vá­ní, které se snaží v po­sled­ních le­tech vý­znam­ně lépe or­ga­ni­zo­vat a řídit. Tým při­dal ně­kte­ré me­t­ri­ky, zpev­nil do­dr­žo­vá­ní již dříve na­sta­ve­ných pra­vi­del a po­stu­pů. Plus sa­mo­zřej­mě při­dal ad­mi­nis­tra­ti­vu QMS v po­do­bě au­di­tů a dal­ších ne­zbyt­ných věcí.
Vel­kou opo­rou byly již za­ve­de­né me­to­di­ky ří­ze­ní a evi­den­ce práce v pro­stře­dí Azure De­vOps. Pro au­di­to­ry to bylo pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, stej­ně jako na­sta­ve­ní a ří­ze­ní ce­lo­fi­rem­ních ob­chod­ních pro­ce­sů.
Opráv­ně­ní od ÚCL na za­ve­de­ní QMS na­va­zo­va­lo. Umož­ni­lo do­kon­čit a dále roz­ví­jet a udr­žo­vat nový roz­sáh­lý sys­tém pro zpra­co­vá­ní a dis­tri­buci le­tec­kých in­for­ma­cí pro Ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu. Jedná se o uni­kát­ní vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie FME.


Mohlo by vás zajímat: