Google překladač: English Deutsch

Pozvánka na ALTAIR Student Webinar Series

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | Studenti | Vzdělávání | Webináře

Altair University-2135Při­poj­te se ke sle­do­vá­ní série stu­dent­ských webi­ná­řů a zjis­tě­te, jak CAE si­mu­la­ce mohou po­mo­ci při re­a­li­za­ci va­šich pro­jek­tů. Spe­ci­a­lis­té ze spo­leč­nos­ti Al­tair a z vy­so­kých škol se s vámi po­dě­lí o své zku­še­nos­ti a před­ve­dou, jak apli­ko­vat různé si­mu­lač­ní me­to­dy a po­stu­py během pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku. Tato série je ur­če­na vý­hrad­ně stu­den­tům a při­hlá­sit se mohou cel­kem do tří kurzů a cel­kem osm­nác­ti webi­ná­řů.

TRACK 1: GET­TING SAR­TED WITH SI­MU­LATI­ON

Úvod do CAE si­mu­la­cí, jak začít s ana­lý­za­mi pro ře­še­ní struk­tu­rál­ních, me­cha­t­ro­nic­kých, elek­tric­kých či mul­ti­fy­zi­kál­ních úloh.

 • za­čí­ná­me se si­mu­la­ce­mi
 • dy­na­mic­ké sys­témy – návrh au­to­mo­bi­lo­vé­ho od­pru­že­ní
 • rych­lé ově­řo­vá­ní kon­cep­tů
 • od­leh­čo­vá­ní kon­struk­cí a 3D tisk
 • tvor­ba fi­nál­ní­ho tva­ro­vé­ho ře­še­ní z vý­stu­pu op­ti­ma­li­za­ce
 • mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce
 • návrh elek­tric­kých po­ho­nů
 • sys­té­mo­vé mo­de­lo­vá­ní

TRACK 2: ADVAN­CED SI­MU­LATI­ON

Více o tvor­bě FEM mo­de­lů, po­kro­či­lé apli­ka­ce si­mu­lač­ních metod pro nové ma­te­ri­á­ly a mul­ti­fy­zi­ku, op­ti­ma­li­za­ce, cra­sho­vé úlohy.

 • struk­tu­rál­ní a CFD si­mu­la­ce – pre­zen­ta­ce stu­dent­ských týmů
 • si­mu­la­ce jízd­ní dy­na­mi­ky te­rén­ní­ho vo­zi­dla s po­mo­cí si­mu­lač­ních metod DEM a MBD
 • cra­sho­vé ana­lý­zy s vy­u­ži­tím ex­pli­cit­ní­ho ře­ši­če
 • ana­lý­zy ex­ter­ní ae­ro­dy­na­mi­ky
 • více o tvor­bě ko­neč­ně-prv­ko­vých mo­de­lů (FEM mo­de­lo­vá­ní)
 • struk­tu­rál­ní si­mu­la­ce a op­ti­ma­li­za­ce
 • návrh kom­po­zi­to­vých struk­tur s po­mo­cí si­mu­la­cí

TRACK 3: GET­TING STAR­TED WITH DATA

Úvod do Data Ana­ly­tics a je­jich vy­u­ži­tí při op­ti­ma­li­za­ci kon­strukč­ních ře­še­ní a on-line pre­dik­tiv­ních ana­lý­zách.

 • sběr pro­voz­ních dat a te­le­me­t­rie
 • pa­ra­me­t­ric­ké stu­die a op­ti­ma­li­za­ce kon­strukč­ních ná­vrhů
 • da­to­vá ana­ly­ti­ka, tvor­ba live da­shbo­ar­dů a pre­dik­tiv­ních mo­de­lů

ALTAIR STUDENT WEBINAR SERIES

série online workshopů věnovaná CAE simulacím
a optimalizacím pro studenty technických škol

8. – 30. září 2021

Vice info


Mohlo by vás zajímat: