Google překladač: English Deutsch

MagiCAD pro Revit získává certifikaci IFC4

Autor článku: MagiCAD Group   

Tags: 2022 | BIM | Certifikace | IFC4 | MagiCAD | MEP | Stavebnictví

MagiCAD cetifikat IFC4-2137Ma­gi­CAD Group zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci IFC4 MEP Re­fe­ren­ce Ex­chan­ge (pro vý­mě­nu re­fe­ren­cí) pro svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal, Plum­bing) – Ma­gi­CAD for Revit. Díky tomu je Ma­gi­CAD glo­bál­ně prv­ním soft­warem pro návrh MEP s IFC4 cer­ti­fi­ká­tem. IFC4 je nej­no­věj­ší vy­dá­ní In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), ote­vře­né­ho a ne­ut­rál­ní­ho stan­dar­du pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM), vy­vi­nu­té­ho me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­cí bu­il­dingSMART.

IFC je hlav­ní stan­dard, který umožňuje vý­mě­nu in­for­ma­cí mezi růz­ný­mi soft­wa­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi po­u­ží­va­ný­mi ve sta­veb­nic­tví. Jako ta­ko­vý je také klí­čo­vou sou­čás­tí open­BIM, ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho a do­da­va­tel­sky ne­ut­rál­ní­ho pří­stu­pu, který „roz­ši­řu­je vý­ho­dy BIM zlep­še­ním do­stup­nos­ti, po­u­ži­tel­nos­ti, sprá­vy a udr­ži­tel­nos­ti di­gi­tál­ních dat v od­vět­ví po­sta­ve­ných ma­jet­ků“, jak de­fi­nu­je bu­il­dingSMART. Vzhle­dem ke svému dů­ra­zu na in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu je IFC v mnoha ze­mích, zejmé­na v se­ver­ských ze­mích, ofi­ci­ál­ním po­ža­dav­kem na vlád­ní pro­jek­ty.
Cer­ti­fi­ka­ce IFC4 pro Ma­gi­CAD je vý­sled­kem od­da­né­ho pří­stu­pu Ma­gi­CAD Group k vý­vo­ji pro­duk­tů.
Cer­ti­fi­ka­ce Ma­gi­CAD IFC4 je ur­če­na pro vý­mě­nu re­fe­ren­cí MEP a ex­port IFC. To zna­me­ná, že MEP mo­de­ly vy­tvo­ře­né po­mo­cí Ma­gi­CA­Du lze za­čle­nit do spo­leč­né­ho pra­cov­ní­ho BIM po­stu­pu s dal­ší­mi ob­last­mi plá­no­vá­ní po­mo­cí soft­wa­ru kom­pa­ti­bil­ní­ho s IFC4, zejmé­na pro pod­po­ru de­tek­ce ko­li­zí a ře­še­ní pro­blé­mů vy­plý­va­jí­cích z ge­o­me­t­rie.

První verze Ma­gi­CA­Du cer­ti­fi­ko­va­ná IFC4 je Ma­gi­CAD 2022.1, vy­da­ná 17. 8. 2021.


Mohlo by vás zajímat: