Google překladač: English Deutsch

Nový přijímač Trimble DA2 GNSS

Autor článku: Trimble   

Tags: Catalyst | DA2 | Data | GIS | GNSS | Přijímač | Trimble

Trimble DA2 Receiver Catalyst Service GIS--2138Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 21. září při­jí­mač Trim­ble DA2 GNSS pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst. DA2 – při­jí­mač a an­té­na druhé ge­ne­ra­ce pro služ­bu Ca­ta­lyst – nyní ob­sa­hu­je en­gi­ne Trim­ble Pro­Point GNSS pro zvý­še­ní vý­ko­nu. Tech­no­lo­gie Pro­Point, je­di­neč­ná pro nej­no­věj­ší ře­še­ní Trim­ble Glo­bal Na­vi­gati­on Sa­tel­li­te Sys­tem (GNSS), sni­žu­je časy kon­ver­gen­ce a zlep­šu­je přes­nost po­lo­ho­vá­ní při pro­vo­zu v blíz­kos­ti stro­mů a budov.

BS lu­e­to­o­th pod­po­ro­va­ným DA2 navíc při­dá­vá do služ­by Ca­ta­lyst pod­po­ru iOS, což vý­raz­ně zvy­šu­je počet za­ří­ze­ní, pra­cov­ních po­stu­pů a apli­ka­cí, které lze s ře­še­ním Ca­ta­lyst po­u­žít.

Trim­ble Ca­ta­lyst je po­lo­ho­va­cí GNSS služ­ba za­lo­že­ná na před­plat­ném pro te­rén­ní apli­ka­ce se sle­do­vá­ním po­lo­hy. Tato služ­ba je k dis­po­zi­ci v ba­líč­cích za­lo­že­ných na přes­nos­ti od cen­ti­me­t­rů po sub­me­t­ry pro ši­ro­kou škálu pro­jek­tů shro­maž­ďo­vá­ní dat ma­po­vá­ní a mo­bil­ních ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). Ca­ta­lyst na­dá­le pod­po­ru­je ši­ro­kou škálu te­rén­ních GIS apli­ka­cí, včet­ně soft­wa­ru Trim­ble Terra­Flex, pro sběr GIS dat na zá­kla­dě for­mu­lá­řů.
Před­plat­né Trim­ble Ca­ta­lyst je nyní možné za­kou­pit pro­střed­nic­tvím au­to­ri­zo­va­né dis­tri­buč­ní sítě Trim­ble. Oče­ká­vá se, že di­gi­tál­ní GNSS při­jí­mač Ca­ta­lyst DA2, pro­dá­va­ný sa­mo­stat­ně, bude k dis­po­zi­ci ve čtvr­tém čtvrt­le­tí roku 2021. Před­plat­né soft­wa­ru Trim­ble Terra­Flex je k dis­po­zi­ci sa­mo­stat­ně pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ních part­ne­rů Trim­ble Ge­o­spa­tial.
Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na geospatial.trimble.com/catalyst.


Mohlo by vás zajímat: