Google překladač: English Deutsch

Plnohodnotná registrace na Konferenci GIS Esri v ČR do 13. 10.!

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Přihlášky

GIS Esri-konf plenary-2141Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR na­bíd­ne 2 dny ži­vých pře­no­sů, atrak­tiv­ní uži­va­tel­ské a part­ner­ské před­náš­ky, 6 tech­nic­kých worksho­pů, pře­hlíd­ku on­li­ne map a apli­ka­cí i bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram. Mezi hosty hlav­ní­ho pro­gra­mu patří na­pří­klad Karel Řehka – ře­di­tel Ná­rod­ní­ho úřadu pro ky­ber­ne­tic­kou a in­for­mač­ní bez­peč­nost, Tomáš Le­be­da – po­li­to­log za­mě­řu­jí­cí se na volby a vo­leb­ní cho­vá­ní či Jan Kolář – spe­ci­a­lis­ta na kos­mo­nau­ti­ku a DPZ.

Další po­drob­nos­ti o pro­gra­mu kon­fe­ren­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách akce.

Termín pro přihlášení

Pokud si chce­te kon­fe­ren­ci užít s veš­ke­rým ser­vi­sem, při­hlas­te se nej­poz­dě­ji do stře­dy 13. 10. 2021 – jen tak totiž organizátoři stih­nou za­slat i ba­lí­ček kon­fe­renč­ních ma­te­ri­á­lů. Stej­ný ter­mín platí také v pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te při­hlá­sit svoji práci do on-line pře­hlíd­ky map a apli­ka­cí.

   Přihláška na konferenci   

 


Mohlo by vás zajímat: