Google překladač: English Deutsch

Technologická konference Future.Industry 2021

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | Future.Industry | Konference

Future.Industry-2141Ne­za­po­meňte se zú­čast­nit příští týden (19.–21. 10.) vý­roč­ní tech­no­lo­gic­ké kon­fe­ren­ce Fu­tu­re.In­dust­ry 2021 spo­leč­nos­ti Al­tair, vy­slech­nout před­náš­ky špič­ko­vých osob­nos­tí z ob­las­ti en­gi­nee­rin­gu a R&D. dis­ku­to­vat tren­dy, tech­no­lo­gie a pra­k­tic­ké zku­še­nos­ti zís­ka­né z vý­vo­jo­vých pro­jek­tů.

CORP Event Future-Industy-2141

Zá­stup­ci výše zob­ra­ze­ných i dal­ších úspěš­ných nad­ná­rod­ních spo­leč­nos­tí, stej­ně jako ino­vá­to­ři z ma­lých start-up firem, budou sdí­let zku­še­nos­ti z vy­u­ži­tí a výhod kon­ver­gen­ce CAE si­mu­la­cí, umělé in­te­li­gen­ce a high-per­for­man­ce com­pu­tingu.

Pro­hléd­ně­te si pro­gram kon­fe­ren­ce a pro­fi­ly řeč­ní­ků

Před­náš­ky a pa­ne­lo­vé dis­ku­se budou pro­bí­hat v an­g­lič­ti­ně se si­mul­tán­ním pře­kla­dem do něm­či­ny, fran­couz­šti­ny, ital­šti­ny, špa­něl­šti­ny a por­tu­gal­šti­ny.

Program konference

Zaregistrujte se sledujte zdarma, živě nebo ze záznamu.


Mohlo by vás zajímat: