Google překladač: English Deutsch

ALLPLAN pro prefabrikaci – Planbar a Tim 2022

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: Allplan | BIM | openBIM | Precast | Prefabrikace | Produktivita | Stavebnictví | TIM

Planbar a Tim 2022 Hollow core-2143Spo­leč­nost All­plan ozná­mi­la 28. října 2021 ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní svého no­vé­ho BIM soft­wa­ru pro pre­fab­ri­ka­ci. Plan­bar a Tim 2022 umožňující in­že­nýr­ským fir­mám a zá­vo­dům na vý­ro­bu pre­fab­ri­ká­tů kom­plex­ní způ­sob práce od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po úspěš­nou re­a­li­za­ci na stav­bě. Soft­ware mění pra­vi­dla hry, pokud jde o zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty pre­fab­ri­ko­va­ných pro­jek­tů.

Správ­ný soft­ware po­má­há fir­mám vy­u­ží­vat vý­ho­dy au­to­ma­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce a zrych­lo­vat pro­ce­sy. All­plan Pre­cast, kom­pe­tenč­ní cen­t­rum All­pla­nu pro pre­fab­ri­ka­ci, za­mě­řu­je svá soft­wa­ro­vá ře­še­ní jak na ne­u­stá­lý další vývoj osvěd­če­ných funk­cí, tak na nové pra­cov­ní po­stu­py zvy­šu­jí­cí pro­duk­ti­vi­tu. Nové verze vsa­di­la na další vývoj osvěd­če­ných funk­cí, další funk­ce pro mo­de­lo­vá­ní pre­fab­ri­ko­va­ných stěn, vy­lep­še­nou sprá­vu dat a op­ti­ma­li­zo­va­nou uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost. Služ­by Cus­to­mer Ex­cellen­ce Ser­vi­ces vám navíc umožňují ma­xi­mál­ně vy­u­žít váš soft­ware pro­střed­nic­tvím ško­le­ní na míru, in­di­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí a po­ho­to­vé pod­po­ry.

Prefabrikace jako vzor digitalizace a automatizace

Pre­fab­ri­ka­ce je dů­le­ži­tým stra­te­gic­kým pi­lí­řem All­pla­nu. Spo­leč­ně in­ves­tu­je velké pro­střed­ky do dal­ší­ho roz­vo­je svých ře­še­ní pro pre­fab­ri­ka­ci Planbar a Tim. Podle prognóz spo­leč­nos­ti Grand View Re­search se totiž oče­ká­vá, že pre­fab­ri­ka­ce po­ros­te až o 65 % rych­le­ji než zby­tek sta­veb­nic­tví. Rych­lý růst je odů­vod­něn řadou výhod pre­fab­ri­ko­va­né vý­stav­by – spo­leh­li­vé plá­no­vá­ní času a ná­kla­dů, vy­so­ká přes­nost pre­fab­ri­ko­va­ných prvků, vyšší bez­peč­nost na sta­ve­niš­ti, krat­ší doba vý­stav­by, a tím i menší dopad na okolí v dů­sled­ku hluku, pra­chu a do­pra­vy na sta­ve­niš­tě.

Nej­no­věj­ší verze pro­gra­mů Planbar a Tim na­bí­ze­jí řadu ino­va­tiv­ních funk­cí při plá­no­vá­ní a re­a­li­za­ci pre­fab­ri­ko­va­ných pro­jek­tů. Ře­še­ní All­plan Pre­cast op­ti­mál­ně pod­po­ru­jí vý­rob­ní zá­vo­dy a pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře ve všech fá­zích pro­jek­tu, od pů­so­bi­vé­ho 3D mo­de­lu, ce­no­vé na­bíd­ky a vy­so­ce přes­né­ho 3D mo­de­lu pre­fab­ri­ká­tů až po kom­plet­ní plá­no­vá­ní vý­ro­by, stej­ně jako pře­hled­né 3D sto­ho­vá­ní a bez­pro­blé­mo­vou fak­tu­ra­ci.

Chytrá řešení pro prefabrikované konstrukce od Allplanu

Planbar je po­va­žo­ván za jedno z před­ních svě­to­vých BIM ře­še­ní pro na­vr­ho­vá­ní be­to­no­vých pre­fab­ri­ko­va­ných prvků – snad­no se učí, má au­to­ma­ti­zo­va­né pra­cov­ní po­stu­py, jako je vy­ztu­žo­vá­ní jed­ním klik­nu­tím nebo im­port ar­chi­tek­to­nic­kých mo­de­lů a vý­ztu­že, a také in­te­li­gent­ní funk­ce pro vy­so­ce efek­tiv­ní a bez­peč­né pra­cov­ní po­stu­py. Díky je­di­neč­né tech­no­lo­gii plá­no­vá­ní prvků ob­sa­hu­jí plány prvků již přes­nou vý­ztuž, ve­stav­né prvky a roz­mě­ry. Kromě toho jsou všech­ny plány a po­hle­dy prvků kaž­dou vte­ři­nu 100% kon­zis­tent­ní s mo­de­lem, což vý­raz­ně sni­žu­je ri­zi­ko chyb a eli­mi­nu­je ma­nu­ál­ní práci.

Tim na­bí­zí pří­pra­vu práce ve 3D, přímý pří­stup ke všem re­le­vant­ním in­for­ma­cím o pro­jek­tu a so­fis­ti­ko­va­ně za­jiš­ťu­je kva­li­tu. Kromě toho Tim au­to­ma­ti­zu­je in­for­mač­ní toky, a tím do­ko­na­lou in­ter­ak­ci mezi ERP, CAD, MES a dal­ší­mi BIM apli­ka­ce­mi.

Díky slou­če­ní Pre­cast Soft­ware En­gi­nee­rin­gu, dříve ne­zá­vis­lé znač­ky Ne­met­s­chek, s fir­mou All­plan po­sky­tu­jí nyní verze 2022 větší sy­ner­gii mezi jed­not­li­vý­mi pro­duk­ty All­plan, Planbar, Tim a plat­for­mou pro spo­lu­prá­ci Bim­plus. Ná­zor­ným pří­kla­dem je in­že­nýr­ská firma Mos­sel v Ni­zo­zem­sku, která se při své kaž­do­den­ní práci spo­lé­há na All­plan i Planbar. Spo­leč­nost Mos­sel spo­lé­há na sys­tém Planbar díky efek­tiv­ní­mu a bez­chyb­né­mu mo­de­lo­vá­ní pre­fab­ri­ko­va­ných stěn, pre­fab­ri­ko­va­ných desek a kon­strukč­ních prvků. Podle ma­ji­te­le in­že­nýr­ské kan­ce­lá­ře, který je nad­še­ným a zku­še­ným uži­va­te­lem, se vše, co se naučí v apli­ka­ci Planbar, mu po­má­há i v apli­ka­ci All­plan a na­o­pak. Je to proto, že Planbar po­u­ží­vá jako tech­nic­ký zá­klad All­plan, což zna­me­ná, že obě ře­še­ní na­bí­ze­jí stej­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Pro in­že­nýr­ské kan­ce­lá­ře, které se za­bý­va­jí pre­fab­ri­ka­cí, exis­tu­je pouze jeden pro­dukt, a to Planbar.

Planbar a Tim 2022 Mossel-2143

Co přináší nová verze 28. října 2021

Ti, kteří již Planbar a Tim po­u­ží­va­jí, budou po­tě­še­ni pod­stat­ně vyšší efek­ti­vi­tou, open­BIM pra­cov­ní­mi po­stu­py pro bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci a opět roz­ší­ře­ný­mi mož­nost­mi au­to­ma­ti­za­ce. V tomto pře­hle­du na­jde­te nej­dů­le­ži­těj­ší funk­ce verzí 2022: open­BIM.

Novinky: Planbar 2022

  • Další zjed­no­du­še­ní BIM pro­ce­sů tý­ka­jí­cích se ex­por­tu dat a na­hrá­vá­ní do Bim­plus
  • Četná vy­lep­še­ní ve vý­rob­ních vý­kre­sech prvků včet­ně aso­ci­a­tiv­ní­ho kóto­vá­ní
  • Další dva mo­du­ly iWall (cih­lo­vá a dutá stěna)
  • Nová funk­ce IFC ex­por­tu IFC pre­fab­ri­ko­va­né prvky
  • Další knihov­ny Dex­tra pro efek­tiv­něj­ší práci s tě­mi­to ve­sta­vě­ný­mi prvky

No­vin­ky: Tim 2022

  • Tim Es­sen­ti­als při­ná­ší nej­ob­lí­be­něj­ší funk­ce Tim za atrak­tiv­ní zá­klad­ní cenu – včet­ně ča­so­vě úspor­né pro­ces­ní tech­no­lo­gie.
  • Lze kdy­ko­li roz­ší­řit o další mo­du­ly, jako je sto­ho­vá­ní, při­řa­zo­vá­ní palet atd.
  • Řada dal­ších vy­lep­še­ní v ob­las­ti ex­por­tu CSV, sprá­vy pro­jek­tů a mnoha dal­ších.

Další informace na www.allplan.com/cz/reseni/software-prefabrikace.


Mohlo by vás zajímat: