Google překladač: English Deutsch

Nový rotační extrudér na FuseLab FL300M

Autor článku: FuseLab   

Tags: 3D tiskárny | FFF | FL300M | FormNext | FuseLab | Hardware

Fuselab 3D-FL300M-2147Bel­gic­ký 3D tis­ko­vý start-up Fu­se­Lab uvádí na trh svou první FFF ko­vo­vou 3D tis­kár­nu FL300M, která je vy­ba­ve­na pa­ten­to­va­ným ro­tač­ním ex­trudé­rem na­vr­že­ným pro vy­lep­še­ní tisku z vlá­ken na bázi ko­vo­vé­ho prá­šku. Díky nové kon­struk­ci ro­tač­ní­ho ex­trudé­ru tis­kár­na FL300M údaj­ně mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko se­lhá­ní fi­la­men­tu a ne­do­sta­teč­né­ho vy­tla­čo­vá­ní u ko­vo­vých 3D tiš­tě­ných dílů tím, že zvy­šu­je počet kon­takt­ních bodů mezi fi­la­men­tem a po­hon­ným sys­té­mem trys­ky.

Model FL300M, který se vy­rá­bí v bel­gic­kém zá­vo­dě spo­leč­nos­ti Fu­se­Lab, má pre­mi­é­ru právě tento týden na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu a k dis­po­zi­ci bude za­čát­kem roku 2022.

FuseLAB-FL300M-2147


Mohlo by vás zajímat: