Google překladač: English Deutsch

Konference GIS Esri v ČR pokračuje workshopy

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Workshopy

GIS Esri 2021 v CR-2143Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR po­kra­ču­je již dnes (úterý 16. 11. 2021), a to sice prv­ním worksho­pem na ob­lí­be­né téma Ar­c­GIS Pro – tipy a triky. Workshop začne přes­ně v 10 hodin, ale do kon­fe­renč­ní­ho pro­stře­dí se do­po­ru­ču­je při­hlá­sit se o něco dříve.

Pře­hled všech plá­no­va­ných se­mi­ná­řů

Prosba o zpětnou vazbu

Po­řa­da­te­lé z Ar­c­da­ty Praha budou rádi, když ke kon­fe­ren­ci po­skyt­ne­te krát­kou zpět­nou vazbu a po­mů­že­te tak příští roč­ní­ky při­blí­žit ještě více svým před­sta­vám.


Mohlo by vás zajímat: