Google překladač: English Deutsch

Zrušení úterního workshopu Fotky do mapy

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata Praha | Fotky do mapy | GIS | Webináře

Zrueení workshopu Fotky do mapy-2148Z dů­vo­du ne­mo­ci je re­a­li­zač­ní tým Ar­c­da­ty Praha nucen zru­šit workshop Fotky do mapy, který se měl usku­teč­nit v úterý 30. lis­to­pa­du. Účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se ale ne­mu­sí bát, že o tipy na rastro­vý GIS při­jdou.

Na jaro 2022 je totiž při­pra­vo­ván nový se­ri­ál webo­vých se­mi­ná­řů, kde bude toto téma ur­či­tě za­stou­pe­no.
Pře­číst si je také možno člá­nek na #blogu Ar­c­da­ty „Ori­en­to­va­né sním­ky v Ar­c­GIS – Ori­en­ted Image­ry“, který se za­bý­vá sbě­rem sním­ků po­mo­cí mo­bil­ní apli­ka­ce a je­jich zob­ra­ze­ním v mapě.

Na vi­dě­nou na worksho­pu Field Maps, 2. pro­sin­ce v 10:00.


Mohlo by vás zajímat: