Google překladač: English Deutsch

SolidSpac3 vydává Spac3 pro stavebnictví

Autor článku: SolidSpac3   

Tags: BIM | Laserové skenování | SaaS | So­lid­Spa­c3 | Spac3 | Stavebnictví

Solidspac3-hero-image-2148Spo­leč­nost So­lid­Spa­c3 před­sta­vi­la Spac3, SaaS ře­še­ní pro ana­lý­zu a re­por­ting QA/QC pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví. Spa­c3 po­rov­ná­vá 2D nebo 3D kon­strukč­ní mo­de­ly s la­se­ro­vý­mi skeny sta­ve­niš­tě a iden­ti­fi­ku­je kon­strukč­ní chyby a pro­b­lé­my, jakmi­le k nim dojde. Slo­ži­té pro­jek­ty, ří­ze­ní více pro­fe­sí a na­pja­té har­mo­no­gra­my často vedou ke zby­teč­né­mu pře­kro­če­ní ná­kla­dů, zpož­dě­ní har­mo­no­gra­mu a re­kla­ma­cím.

Od­ha­du­je se, že na pře­pra­co­vá­ní se ročně vy­na­lo­ží více než 500 mi­li­ard do­la­rů a u 75 % sta­veb­ních pro­jek­tů do­chá­zí ke zpož­dě­ní. Pra­vi­del­nou ana­lý­zou sta­ve­niš­tě po­má­há So­lid­spa­c3 sta­veb­ní­mu týmu tím, že ho in­for­mu­je o pro­blé­mech dříve, než se sta­nou ná­klad­ný­mi a zpoz­dí pro­jekt.

Nejdůležitější informace

Celé di­gi­tál­ní sta­ve­niš­tě, veš­ke­rá pro­jek­to­vá do­ku­men­ta­ce, mrač­na bodů a zprá­vy o od­chyl­kách jsou k dis­po­zi­ci on-line, aby si je mohl pro­jek­to­vý tým pro­hléd­nout, vy­hod­no­tit a sdí­let. Pro­jek­to­vé týmy slo­že­né z od­bor­ní­ků v te­ré­nu, vlast­ní­ků, ex­per­tů VDC, ar­chi­tek­tů a in­že­ný­rů mají pří­stup k vir­tu­ál­ní­mu sta­ve­niš­ti na zá­kla­dě opráv­ně­ní, kde si mohou v jedné apli­ka­ci pro­hlí­žet zprá­vy o od­chyl­kách, měřit a ana­ly­zo­vat BIM nebo mrač­na bodů a pro­hlí­žet 360stupňové fo­to­gra­fie. Zprá­vy o od­chyl­kách lze ge­ne­ro­vat pro mnoho růz­ných oborů, na­pří­klad stroj­ní, elek­tric­ké, vo­do­vod­ní, po­žár­ní ochra­ny, kon­strukč­ních prvků a ro­vin­nos­ti pod­lah.

Jak to funguje

  • So­lid­spa­c3 na­hra­je sta­veb­ní plány, buď BIM, nebo 2D CAD vý­kre­sy.
  • Pro­ve­de se 3D ske­no­vá­ní stá­va­jí­cí­ho sta­ve­niš­tě a na­hra­je se na web So­lid­spa­c3.
  • Au­to­ma­tic­ky se vy­ge­ne­ru­je zprá­va o od­chyl­kách, která je k dis­po­zi­ci všem čle­nům týmu.

Do 24 hodin sta­veb­ní ana­ly­tic­ký ná­stroj iden­ti­fi­ku­je všech­ny ne­srov­na­los­ti mezi tím, co bylo po­sta­ve­no, a pro­jek­to­vý­mi plány, a poté vy­ge­ne­ru­je on-line zprá­vu o od­chyl­kách, kte­rou lze on-line zob­ra­zit nebo dis­tri­bu­o­vat do te­ré­nu k opra­vě.

Spac3 je v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci. So­lid­Spa­c3 ak­tiv­ně hledá ob­chod­ní part­ne­ry, zejmé­na spo­leč­nos­ti na­bí­ze­jí­cí služ­by la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní a di­gi­tál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní.

Další informace najdete na www.solidspac3.com.


Mohlo by vás zajímat: