Google překladač: English Deutsch

WEROCK aktualizuje řadu tabletů Rocktab Ultra

Autor článku: WEROCK   

Tags: Bluetooth 5.2 | Hardware | Rocktab | Tablety | U212 | U214 | WEROCK | Wi-Fi 6E WLAN

WEROCK Rocktab U200-2148Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies ak­tu­a­li­zu­je své odol­né table­ty Rocktab U212 a Rocktab U214 z řady Rocktab Ultra. Za­ří­ze­ní jsou nyní do­dá­vá­na s Wi-Fi 6E WLAN a Blu­e­to­o­th 5.2. Rocktab U212 a Rocktab U214 jsou špič­ko­vé prů­mys­lo­vé table­ty pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí s dis­ple­ji či­tel­ný­mi na slun­ci a vy­so­ce kva­lit­ní­mi do­ty­ko­vý­mi ob­ra­zov­ka­mi.

Mi­mo­řád­ně ro­bust­ní kon­struk­ce pouz­d­ra je chrá­ně­na stup­něm krytí IP65 a je odol­ná proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům podle vo­jen­ských norem. Přes­to zů­stá­va­jí za­ří­ze­ní kom­pakt­ní a lehká – 11,6" model je hlu­bo­ký pou­hých 2,2 cm a váží 1,4 kg. Až 16 GB RAM, vý­kon­né pro­ce­so­ry Intel Core i5 a Pen­ti­um a ba­te­rie vy­mě­ni­tel­ná za pro­vo­zu s ka­pa­ci­tou až 91 Wh za­jiš­ťu­jí dlou­hou dobu pro­vo­zu. Table­ty jsou fle­xi­bil­ně kon­fi­gu­ro­va­tel­né a do­dá­va­jí se s ši­ro­kou šká­lou pří­slu­šen­ství.

Díky této ak­tu­a­li­za­ci mo­der­ni­zu­je spo­leč­nost WEROCK rych­lý a spo­leh­li­vý pře­nos dat WLAN na nej­no­věj­ší stan­dard. Oba mo­de­ly jsou nyní vy­ba­ve­ny tří­pásmo­vou sítí WLAN 2x2 MU-MIMO podle normy Wi-Fi 6E. Tech­no­lo­gie vy­u­ží­vá nově do­stup­né rá­di­o­vé spek­trum v pásmu 6 GHz. Do­da­teč­ný frek­venč­ní blok (5925-6425 MHz) zdvoj­ná­so­bu­je spek­trum, které bylo dosud v Ev­ro­pě možné vy­u­ží­vat, a po­sky­tu­je nej­no­věj­ší­mu stan­dar­du tech­no­lo­gie Wi-Fi 6 ob­rov­ský vý­kon­nost­ní ná­růst. K sou­čas­né­mu stan­dar­du Wi-Fi 6 při­dá­vá dal­ších sedm ka­ná­lů o frek­ven­ci 160 MHz, na­bí­zí nižší la­ten­ci a po­u­ží­vá se spe­ci­ál­ně pro za­ří­ze­ní Wi-Fi 6E, aby se za­cho­va­ly vy­so­ké rych­los­ti, které nejsou ovliv­ně­ny star­ší­mi za­ří­ze­ní­mi. To umožňuje vyšší rych­lost pře­no­su dat a zá­ro­veň po­sky­tu­je sta­bil­něj­ší při­po­je­ní pro zvláš­tě ná­roč­né apli­ka­ce.

S up­gra­dem na Wi-Fi6E při­chá­zí i up­gra­de na Blu­e­to­o­th 5.2. Nový audio stack LE-Audio („Low Ener­gy Audio“) umožňuje vý­raz­ně ener­ge­tic­ky úspor­něj­ší pře­no­sy, což je vý­hod­né zejmé­na pro velmi malá bez­drá­to­vá slu­chát­ka. Díky re­vi­do­va­ným pře­no­so­vým pro­to­ko­lům je nyní po­pr­vé možný sou­čas­ný pře­nos a pří­jem mezi za­ří­ze­ní­mi BLE, což by mělo zlep­šit la­ten­ci.

Spe­ci­ál­ní vlast­nos­ti řady Rocktab U200

 • Špič­ko­vé prů­mys­lo­vé table­ty pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • Dis­ple­je 11,6 nebo 13,3 palce či­tel­né na slun­ci
 • Vy­so­ký kon­trast díky tech­no­lo­gii op­tic­ké­ho le­pe­ní
 • Ví­ce­do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka s po­vr­chem sni­žu­jí­cím od­ra­zi­vost
 • Lze ovlá­dat v ru­ka­vi­cích, sty­lu­sem a za deště
 • TPM 2.0 – hard­wa­ro­vá ochra­na proti ne­o­práv­ně­né ma­ni­pu­la­ci
 • Ob­zvláš­tě ro­bust­ní kon­struk­ce pouz­d­ra, přes­to pouze 2,2 cm hlu­bo­ké (U212)
 • Odol­nost proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům podle vo­jen­ské­ho stan­dar­du MIL-STD-810G
 • Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je odol­ný proti vodě a pra­chu podle normy IP65.
 • Ob­rov­ské mož­nos­ti ba­te­rie pro ne­pře­ru­šo­va­nou práci ve všech scé­ná­řích
 • Vý­kon­né pro­ce­so­ry Intel Core i5 a Pen­ti­um
 • 2×2 MU-MIMO 802.11ax tří­pásmo­vá WLAN (cer­ti­fi­ko­va­ná WiFi 6E)
 • Bez­pro­blé­mo­vý ro­a­ming růz­ných rá­di­o­vých buněk díky stan­dar­du 802.11r
 • Při­pra­ve­nost na nej­no­věj­ší apli­ka­ce díky Blu­e­to­o­th 5.2
 • Až 16 pa­mě­tí DDR 4 RAM a úlo­žiš­tě SSD 1 TB
 • Fle­xi­bil­ní kon­fi­gu­ra­ce s mnoha mož­nost­mi
 • Sty­lus s ka­be­lem a mon­táž­ním dr­žá­kem je sou­čás­tí do­dáv­ky
 • K dis­po­zi­ci jsou do­ko­va­cí sta­ni­ce a další pří­slu­šen­ství
 • Dlou­ho­do­bá do­stup­nost
 • Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní pro­dukt: všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a do­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny.

„Chce­me našim zá­kaz­ní­kům vždy po­skyt­nout ty nej­lep­ší možné ná­stro­je. Uvol­ně­ní no­vých rá­di­o­vých frek­ven­cí nám nyní umož­ni­lo ak­tu­a­li­zo­vat naše první table­ty na nej­no­věj­ší stan­dard Wi-Fi 6E,“ říká Mar­kus Ni­co­leit, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti WEROCK. „Nový stan­dard ote­ví­rá zcela nové mož­nos­ti ve vy­so­ce pro­po­je­ných prů­mys­lo­vých pro­vo­zech pro větší sta­bi­li­tu v celém are­á­lu.“

Rocktab U212 a U214 lze nyní ob­jed­nat u spo­leč­nos­ti WEROCK nebo u au­to­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­to­rů. Stej­ně jako všech­ny vý­rob­ky spo­leč­nos­ti je i u to­ho­to table­tu uh­lí­ko­vá stopa, která ne­vy­hnu­tel­ně vzni­ká při vý­ro­bě a pře­pra­vě, plně kom­pen­zo­vá­na pro­střed­nic­tvím kli­ma­tic­kých pro­jek­tů WWF Gold Stan­dard.
Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na www.werocktools.com/products/rugged-tablets. Pro roz­ší­ře­ní pro­dej­ní sítě mohou zá­jem­ci z řad sys­té­mo­vých domů kon­tak­to­vat spo­leč­nost WEROCK a po­žá­dat o re­gis­tra­ci part­ne­ra.


Mohlo by vás zajímat: