Google překladač: English Deutsch

Katalog příslušenství pro průmyslové počítače WEROCK

Autor článku: WEROCK Technologies   

Tags: Hardware | Katalog | příslušenství | Průmyslové počítače | WEROCK

werock brochure mockup-2152Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svůj první jed­not­ný ka­ta­log pří­slu­šen­ství pro prů­mys­lo­vé po­čí­ta­če. Díky roz­sáh­lé­mu sor­ti­men­tu vý­rob­ků doplňuje ka­ta­log spe­ci­a­lis­tů na ro­bust­ní za­ří­ze­ní z Pfor­zhe­i­mu nejen je­jich vlast­ní ře­še­ní, ale i za­ří­ze­ní ji­ných vý­rob­ců. Še­de­sá­tistrán­ko­vý sbor­ník je tak určen ši­ro­ké cí­lo­vé sku­pi­ně, která za­hr­nu­je nejen pro­dej­ce, ale i uži­va­te­le z prů­mys­lo­vé­ho a ob­chod­ní­ho sek­to­ru.

Ať už jde o spe­ci­ál­ní dr­žá­ky MDE, na­pá­je­cí jed­not­ky pro vo­zi­dla nebo roz­ší­ře­ní pa­mě­ti – Werock má vhod­né pří­slu­šen­ství pro téměř kaž­dou apli­ka­ci. Nový ka­ta­log před­sta­vu­je „Celý svět doplňků“ pře­hled­ně roz­dě­le­ný do osmi ka­te­go­rií a v sou­čas­né době ob­sa­hu­je více než 250 pro­duk­tů.
Sor­ti­ment za­hr­nu­je mimo jiné vstup­ní za­ří­ze­ní, ná­stav­ce na za­ří­ze­ní, do­ko­va­cí a na­bí­je­cí sta­ni­ce, ale zejmé­na také četná mon­táž­ní ře­še­ní pro mon­táž VESA nebo mo­bil­ní „Chest Packs“. Nový pro­gram pří­slu­šen­ství pře­svěd­čí vy­so­kou kva­li­tou zpra­co­vá­ní a před­sta­vu­je vý­kon­né za­ří­ze­ní pro efek­tiv­ní práci se sta­ci­o­nár­ní­mi nebo mo­bil­ní­mi prů­mys­lo­vý­mi po­čí­ta­či.
Všech­ny nové pro­duk­ty v ka­ta­lo­gu pří­slu­šen­ství jsou nyní k dis­po­zi­ci s dal­ší­mi in­for­ma­ce­mi na www.werocktools.com/products/accessories. Verzi ve for­mátu PDF si můžete stáhnout z www.werocktools.com/support/downloads. Z dů­vo­du ochra­ny ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a ak­tu­ál­nos­ti se tiš­tě­né vy­dá­ní ne­vy­dá­vá.
Podle Mar­ku­se Ni­co­lei­ta, jed­na­te­le spo­leč­nos­ti, na­bí­zí Werock v novém jed­not­ném ka­ta­lo­gu pří­slu­šen­ství uce­le­né port­fo­lio a pře­hled svých pro­duk­tů pří­slu­šen­ství, které jsou často vzá­jem­ně kom­pa­ti­bil­ní a často je lze po­u­žít i se znač­ka­mi ji­ných vý­rob­ců. Pří­stup pouze on­li­ne umož­ňu­je ka­ta­log kdy­ko­li ak­tu­a­li­zo­vat a roz­ši­řo­vat, což nejen zvy­šu­je uži­tek pro zá­kaz­ní­ky, ale zá­ro­veň je to dobré pro naše klima.
Spo­leč­nost plá­nu­je ka­ta­log pra­vi­del­ně ak­tu­a­li­zo­vat – nejmé­ně čty­ři­krát ročně – a roz­ši­řo­vat jej podle po­třeb zá­kaz­ní­ků.


Mohlo by vás zajímat: