Google překladač: English Deutsch

CAD ESPRIT DESIGNER pro všechny

Autor článku: Pimpel   

Tags: CAD | CAM | Designer | ESPRIT | Hexagon | PIMPEL

Esprit Designer-2201Spo­leč­nost Pim­pel ozná­mi­la, že všich­ni zá­kaz­ní­cí, kteří si od 1. 10. 2021 po­ří­di­li novou li­cen­ci Espri­tu, nebo si ak­tu­a­li­zo­va­li SMA (SMC) si mohou nyní po­žá­dat o li­cen­ci Esprit De­signe­ru zdar­ma. Stej­ně tak si mohou CAD Esprit De­signer po­ří­dit všich­ni noví zá­kaz­ní­ci a zá­kaz­ní­ci s plá­no­va­nou plat­bou údrž­by (SMA) a do­pl­nit tak li­cen­ci CAM o pro­fe­si­o­nál­ní CAD.

Esprit De­signer je CAD apli­ka­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon pro in­te­li­gent­něj­ší vý­ro­bu, která po­sky­tu­je řadu mož­nos­tí mo­de­lo­vá­ní těles, po­vrchů a plechů, vy­tvá­ře­ní 2D vý­kre­sů, na­vr­ho­vá­ní elek­trod, au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu po­mo­cí maker a skrip­tů a pro­po­je­ní se soft­warem He­xa­gon CAM Esprit a funk­ce­mi re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství.

Zajem o Esprit Designer

 


Mohlo by vás zajímat: