Google překladač: English Deutsch

Summit o budoucnosti výroby

Autor článku: Hexagon   

Tags: Budoucnost výroby | Hexagon | HxGN LIVE Glo­bal 2022 | Konference | Summit

HxGN-1-2203Pouhé 2 týdny zbý­va­jí, abys­te ušet­ři­li za re­gis­tra­ci na HxGN LIVE Glo­bal 2022, stě­žej­ní kon­fe­ren­ci spo­leč­nos­ti He­xa­gon o ře­še­ních di­gi­tál­ní re­a­li­ty, která se vrací do ho­te­lu The Ve­ne­ti­an v Las Vegas v Ne­va­dě ve dnech 20.–23. červ­na 2022. Na kon­fe­ren­ci HxGN LIVE Glo­bal 2022 usly­ší­te ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le a pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti He­xa­gon Olu Rollé­na, na­vá­že­te kon­tak­ty s ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky a dal­ší­mi oso­ba­mi s roz­ho­do­va­cí­mi pra­vo­mo­ce­mi.

Do­zví­te se také o nej­no­věj­ších ře­še­ních He­xa­go­nu ve svém oboru v rámci sedmi obo­ro­vě za­mě­ře­ných sum­mi­tů.

Na sum­mi­tu Bu­douc­nost vý­ro­by se do­zví­te od od­bor­ní­ků, jak osvěd­če­né tech­no­lo­gie di­gi­tál­ně trans­for­mu­jí za­ří­ze­ní, ma­je­tek a pra­cov­ní po­stu­py s cílem zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, op­ti­ma­li­zo­vat pra­cov­ní po­stu­py a di­gi­ta­li­zo­vat vý­rob­ní eko­sys­tém.
Kromě toho si vy­slech­ne­te před­ní před­sta­vi­te­le a ve­dou­cí pra­cov­ní­ky v oboru na ná­sle­du­jí­cí té­ma­ta:

  • Jak tech­no­lo­gie He­xa­go­nu za­jiš­ťu­jí sou­lad se stra­te­gií or­ga­ni­za­ce, špič­ko­vé mě­ře­ní vý­kon­nos­ti a prognózo­vá­ní, efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci, snad­něj­ší ře­še­ní změn, sni­žo­vá­ní rizik a od­po­věd­nost za vy­u­ži­tí fi­nanč­ních a lid­ských zdro­jů.
  • Jak za­jis­tit, aby vaše data nikdy ne­při­šla na­zmar a při­nes­la cenný uži­tek.
  • Jak vy­u­ží­vat au­to­ma­ti­za­ci za­lo­že­nou na da­tech a pře­chá­zet na stále au­to­nom­něj­ší pro­ce­sy.
  • Jak prů­kop­nic­ká ře­še­ní He­xa­go­nu di­gi­ta­li­zu­jí celý ži­vot­ní cyk­lus vý­ro­by pro pro­duk­tiv­něj­ší, udr­ži­tel­něj­ší a bez­peč­něj­ší pro­voz.
  • Jak vy­u­žít data z re­ál­né­ho a vir­tu­ál­ní­ho světa v celém ži­vot­ním cyklu vý­rob­ku.

Klik­ně­te zde pro více in­for­ma­cí o sum­mi­tu Bu­douc­nost vý­ro­by, a za­re­gis­truj­te se na HxGN LIVE Glo­bal 2022.

 


Mohlo by vás zajímat: