Google překladač: English Deutsch

Notebooky Satellite Pro C50 s procesory AMD Ryzen

Autor článku: Dynabook Europe   

Tags: AMD | Dynabook | Hardware | Notebooky | Pro C50 | Ryzen | Satellite

Dynabook C50 AMD 1 Front-2203Dy­na­book Eu­ro­pe roz­ši­řu­je svou řadu Sa­tel­li­te Pro C50 o pro­ce­so­ry AMD Ryzen 5. a 7. řady s gra­fi­kou Ra­de­on. Nové mo­de­ly fi­rem­ních no­te­boo­ků jsou vhod­né pro pod­ni­ky hle­da­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní ře­še­ní za pří­z­ni­vou cenu. No­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C50D-B byly na­vr­že­ny tak, aby uži­va­te­lům umož­ni­ly pro­duk­tiv­ní práci během ce­lé­ho dne a na­bíd­ly řadu funk­cí za­jiš­ťu­jí­cích vy­so­ký výkon, dobrou ko­nek­ti­vi­tu a za­bez­pe­če­ní.

To vše v atrak­tiv­ním a ten­kém pro­ve­de­ní s vy­ni­ka­jí­cím po­mě­rem cena/výkon. Kon­ti­nu­i­tu práce doma i na cestách za­jiš­ťu­jí vý­kon­né pro­ce­so­ry AMD Ryzen 5 5600U a Ryzen 7 5800U s pod­po­rou až 32 GB rych­lé pa­mě­ti DDR4 ve dvou kon­fi­gu­ro­va­tel­ných slo­tech a SSD dis­kem s ka­pa­ci­tou až 512 GB.

Kom­plex­ní a atrak­tiv­ní pro­ve­de­ní

Díky hmot­nos­ti nižší než 1,9 kg a kom­pakt­ní­mu pro­ve­de­ní s tloušť­kou 19,7 mm jsou pří­stro­je Sa­tel­li­te Pro C50D-B snad­no pře­no­si­tel­né a patří k nej­ten­čím ve své třídě. Hodí se pro práci v kan­ce­lá­ři, doma i na cestách. Ele­gant­ní tmavě modré pro­ve­de­ní pů­so­bí pro­fe­si­o­nál­ně a mo­der­ně. Jasný a ostrý obraz za­jiš­ťu­je an­ti­re­flex­ní 15,6” LCD FHD nebo HD dis­plej s ten­kým rá­meč­kem a klá­ves­ni­ce se sa­mo­stat­ným nu­me­ric­kým blo­kem umožňuje po­ho­dl­né psaní i rych­lé vý­po­čty během ce­lé­ho pra­cov­ní­ho dne. Uži­va­tel­ský kom­fort při práci na cestách vy­lep­šu­je velký Clic­kPad a až 10,8ho­di­no­vá výdrž na ba­te­rie.

Kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní a ko­nek­ti­vi­ta

Sa­tel­li­te Pro C50D-B na­bí­zí funk­ce pro bez­pro­blé­mo­vé při­po­je­ní i tý­mo­vou spo­lu­prá­ci. Port USB Type-C za­jiš­ťu­je na­bí­je­ní, při­po­je­ní i pře­nos ob­ra­zu po­mo­cí jed­no­ho roz­hra­ní. Kromě toho je k dis­po­zi­ci ko­nek­tor HDMI v plné ve­li­kos­ti, dva USB porty Type-A 3.1 a čteč­ka MicroSD karet. Rych­lé pro­po­je­ní s okol­ní­mi za­ří­ze­ní­mi a sta­ho­vá­ní dat umožňuje WiFi 802.11 AC spolu s Blu­e­to­o­th 5.0. Pro ka­be­lo­vé při­po­je­ní k síti v kan­ce­lá­ři je k dis­po­zi­ci také port Gi­ga­bit-LAN. No­te­book C50D-B je vy­ba­ven webo­vou HD ka­me­rou, ste­reo re­pro­duk­to­ry a ve­sta­vě­ným mi­k­ro­fo­nem s pod­po­rou Cor­ta­ny, což za­ru­ču­je kva­lit­ní zvuk i obraz při vi­deo­ho­vo­rech.

No­te­book Sa­tel­li­te C50D-B na­bí­zí všech­ny zá­klad­ní ná­stro­je k ochra­ně dat uži­va­te­lů i spo­leč­nos­tí. Modul Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM) 2.0 za­lo­že­ný na fir­m­wa­ru za­jiš­ťu­je šif­ro­vá­ní všech ulo­že­ných cit­li­vých in­for­ma­cí. To zne­možňuje zne­u­ži­tí dat i při vy­jmu­tí pev­né­ho disku. Ochra­na pří­stu­pu po­mo­cí uži­va­tel­ské­ho a ad­mi­nis­trá­tor­ské­ho hesla brání ne­o­práv­ně­né­mu při­hlá­še­ní a vo­li­tel­ný slot pro zámek Kensing­ton před­chá­zí fy­zic­ké krá­de­ži no­te­boo­ku.

No­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C50D-B budou v Ev­ro­pě do­stup­né během února 2022. Další in­for­ma­ce o no­te­bo­o­cích Dy­na­book Sa­tel­li­te Pro­ na­jde­te na cz.dynabook.com.

 


Mohlo by vás zajímat: