Google překladač: English Deutsch

Je tu Twinmotion 2022.1

Autor článku: Cegra   

Tags: 2022.1 | Architektura | CEGRA | Epic Games | Stavebnictví | Twinmotion | Vizualizace

twinmotion-2022-1-feature-2-2204Twin­mo­ti­on 2022.1 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí, které ještě více usnadňují vy­tvá­ře­ní a sdí­le­ní pře­svěd­či­vých vi­zu­a­li­za­cí a uchva­cu­jí­cích zá­žit­ků ze světa ar­chi­tek­tu­ry, sta­veb­nic­tví, ur­ba­nis­mu a kra­ji­nář­ské ar­chi­tek­tu­ry. Při­prav­te se na nový ren­de­ro­va­cí en­gi­ne Path Tra­cer, HDRI Sky­do­me pro re­a­lis­tič­těj­ší ob­lo­hu a osvět­le­ní, ti­sí­ce no­vých rost­lin, svě­tel, ná­byt­ku a pří­stup do Twin­mo­ti­on Clou­du.

Cena tr­va­lé li­cen­ce Twin­mo­ti­on 2022.1 je 10 900 Kč bez DPH. Tato cena za­hr­nu­je všech­ny ná­sled­né ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od data ak­ti­va­ce li­cen­ce. Ob­jed­ná­vat mů­že­te zde. K dis­po­zi­ci je také bez­plat­ná zku­šeb­ní verze pro ty, kteří si chtě­jí před za­kou­pe­ním pro­gram vy­zkou­šet, a bez­plat­ná vý­u­ko­vá verze pro stu­den­ty a uči­te­le. Bez­plat­né li­cen­ce zís­ká­te zde.


Mohlo by vás zajímat: