Google překladač: English Deutsch

Summit Koncepce BIM 2022 proběhne on-line 24. 2.

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   

Tags: BIM | BIM Koncepce | Čas | Stavebnictví | Summit

SummitKoncepceBIM-2206Druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM do­stal on-line po­do­bu. Bude vy­sí­lán živě a účast­ní­ci tak ne­při­jdou o mož­nost po­klá­dat pre­zen­tu­jí­cím do­ta­zy. Mož­nost po­rov­nat si po­stup při za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do praxe ve­řej­ných za­da­va­te­lů u nás i v Ev­ro­pě a po­slech­nout si ex­klu­ziv­ní vy­stou­pe­ní zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy z Ev­ro­py i Česka tak zů­sta­ne za­cho­vá­na.

Re­gis­tro­va­ní účast­ní­ci se budou moci ak­tiv­ně účast­nit ži­vé­ho pře­no­su 24. února 2022 mezi 9 a 15:30, pří­pad­ně si pro­gram pře­hrát kdy­ko­li ze zá­zna­mu. Letos navíc za velmi za­jí­ma­vou cenu – re­gis­trač­ní po­pla­tek byl sta­no­ven na 1490 Kč bez DPH, pro zá­stup­ce ve­řej­né sprá­vy na 990 Kč bez DPH. Každý třetí účast­ník ze stej­né or­ga­ni­za­ce navíc au­to­ma­tic­ky zís­ká­vá pa­de­sá­ti­pro­cent­ní slevu. Mezi pre­zen­tu­jí­cí­mi se při­tom ob­je­ví ta­ko­vá jména jako před­se­da EU BIM Task Group Sou­he­il Soub­ra či Adam Matthews, před­se­da Glo­bal BIM Ne­twork, které do­pl­ní Mi­le­na Fe­ustel ze SRN a zá­stup­ce Es­ton­ska Jaan Saar.

Zá­jem­cům od­pa­dá nut­nost ces­to­vat do Prahy a ris­ko­vat pří­pad­né zdra­vot­ní kom­pli­ka­ce. Re­gis­tro­vat se lze snad­no na strán­kách Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM 2022.

Di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví u nás a v Ev­ro­pě

Sum­mit Kon­cep­ce BIM je – a do­kon­ce i z ev­rop­ské­ho hle­dis­ka – je­di­neč­ný svým za­mě­ře­ním. Sejdou se na něm totiž zá­stup­ci nej­vyš­ší úrov­ně ve­řej­né sprá­vy u nás a v Ev­ro­pě. Během pár hodin a je­di­né akce si tak mohou účast­ní­ci srov­nat po­stup di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví u nás, v Ně­mec­ku, Es­ton­sku či Velké Bri­tá­nii. On-line forma le­toš­ní­ho roč­ní­ku navíc tuto mož­nost zjed­no­du­šu­je a zú­čast­nit se lze pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če z po­hod­lí do­mo­va či kan­ce­lá­ře. Při­tom ale účast­ní­ci ne­při­jdou o mož­nost pří­mé­ho kon­tak­tu s před­ná­še­jí­cí­mi. Na konci kaž­dé­ho bloku bude totiž vy­hra­zen čas, kdy budou před­ná­še­jí­cí přímo živě od­po­ví­dat na do­ta­zy účast­ní­ků. Vy­stou­pe­ní v an­g­lič­ti­ně budou si­mul­tán­ně tlu­mo­če­na.

Zá­stup­ci vlád Česka i Ev­ro­py, ale také účast­ní­ci pro­gra­mu pi­lot­ních pro­jek­tů

Po­dob­ně jako v roce 2019, i letos sází Sum­mit Kon­cep­ce BIM na roz­dě­le­ní do čtyř hlav­ních bloků. Každý z nich bude za­kon­čen pa­ne­lo­vou dis­ku­sí s pro­sto­rem pro do­ta­zy účast­ní­ků. Čeští před­ná­še­jí­cí budou k dis­po­zi­ci osob­ně v sále, ostat­ní budou při­po­je­ni živě, a tedy budou schop­ni re­a­go­vat na přímé do­ta­zy. Ale­spoň čás­teč­ně se tak po­da­ři­lo za­cho­vat dů­le­ži­tý so­ci­ál­ní roz­měr Sum­mi­tu. Struk­tu­ra bloků sází na osvěd­če­ný for­mát prv­ní­ho roč­ní­ku.

Úvod­ní blok bude proto vy­hra­zen zá­stup­cům nej­vyš­ší úrov­ně ve­řej­né sprá­vy. Spo­leč­ně s ná­měst­kem Mi­nis­ter­stva prů­mys­lu a ob­cho­du Edu­ar­dem Mu­řic­kým či Zdeňkem Za­jíč­kem, po­rad­cem pre­mi­é­ra vlády ČR pro e-go­ver­n­ment a IT, vy­stou­pí také ře­di­tel Stát­ní­ho fondu do­prav­ní in­frastruk­tu­ry Zby­něk Ho­ře­li­ca a ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci Zde­něk Ve­se­lý. Pro­gram prv­ní­ho bloku pak uza­vře pre­zen­ta­ce ře­di­te­le od­bo­ru Kon­cep­ce BIM Agen­tu­ry ČAS Ja­ro­sla­va Ne­chy­by. V na­va­zu­jí­cím dru­hém bloku se účast­ní­ci mohou těšit na vy­stou­pe­ní před­se­dy EU BIM Task Group Sou­he­i­la Soub­ry, zá­stup­ky­ně mi­nis­ter­stva do­pra­vy a di­gi­tál­ní in­frastruk­tu­ry SRN Mi­le­ny Fe­ustel, kte­rou bude ná­sle­do­vat před­sta­ve­ní glo­bál­ní plat­for­my Glo­bal BIM Ne­twork za­stou­pe­né jejím před­se­dou Ada­mem Matthew­sem z Cen­t­re for Di­gi­tal Build Bri­ta­in a také Jaana Saara z mi­nis­ter­stva eko­no­mi­ky a ko­mu­ni­ka­ce Es­ton­ska.

Od­po­led­ní část pro­gra­mu pak bude za­mě­ře­na na prak­tic­ké zku­še­nos­ti ve­řej­né sprá­vy se za­vá­dě­ním me­to­dy BIM do praxe ve­řej­né sprá­vy u nás. Třetí blok vy­pl­ní vy­stou­pe­ní zá­stup­ců od­bo­ru Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci po­krý­va­jí­cí ak­tu­ál­ní stě­žej­ní té­ma­ta, a také Ji­ří­ho Čty­ro­ké­ho ře­di­te­le Sekce pro­sto­ro­vých in­for­ma­cí In­sti­tu­tu pro plá­no­vá­ní a roz­voj Hlav­ní­ho města Prahy. Závěr pro­gra­mu pak ob­sta­ra­jí již ryze kon­krét­ní zku­še­nos­ti účast­ní­ků pro­gra­mu pi­lot­ních pro­jek­tů agen­tu­ry ČAS re­pre­zen­to­va­né Evou Ja­nouš­ko­vou z Kraje Vy­so­či­na, Sta­ni­sla­vem Vi­tás­kem ze Sprá­vy že­lez­nic, Janem Rakem za­stu­pu­jí­cím Magis­trát Hlav­ní­ho města Prahy, a Rad­kem Hau­ber­tem z NKÚ.

Summit Koncepce BIM 2022

Termín: 24. 2. 2022 od 9:00 do 15:30
Cena vstupenek: 1490 Kč/990 Kč bez DPH
Registrace: summitkoncepcebim.cz/#registrace
Forma: živý on-line přenos

Více informací o programupřednášejících získáte na stránkách summitkoncepcebim.cz.


Mohlo by vás zajímat: