Google překladač: English Deutsch

FARO aktualizuje mobilní skener Focus Swift

Autor článku: FARO   

Tags: Faro | Focus Swift | Hardware | Ricoh Theta | Skenery

Swift WebArticle--2207FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la ak­tu­a­li­za­ci mo­bil­ní­ho ske­ne­ru FARO Focus Swift, která při­dá­vá vy­lep­še­né semimo­bil­ní pra­cov­ní po­stu­py s mož­nos­tí sní­má­ní barev. Focus Swift umožňuje ske­no­vá­ní vel­kých pro­jek­tů a slo­ži­tých ob­las­tí za pou­hou de­se­ti­nu času, který je po­tře­ba při tra­dič­ním sta­ci­o­nár­ním ske­no­vá­ní.

Díky této ak­tu­a­li­za­ci umožňuje Focus Swift uži­va­te­lům po­ři­zo­vat 10-20­sekun­do­vé ba­rev­né an­chor skeny, které po­sky­tu­jí větší přes­nost a de­tai­ly v dů­le­ži­tých ob­las­tech. Tato ak­tu­a­li­za­ce in­te­gru­je 360° ka­me­ru Ricoh Theta Z1, která uži­va­te­lům umožňuje ko­lo­ro­vat an­chor skeny – a díky nové ba­rev­né funk­ci se zvy­šu­je de­tail­nost a vi­zu­a­li­za­ce mrač­na bodů.
Focus Swift je roz­ší­ře­ním la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru FARO Focus. Swift je vhod­ný pro ven­kov­ní i vnitř­ní po­u­ži­tí a je vy­ba­ven soft­warem FARO Scene, který au­to­ma­tic­ky zpra­co­vá­vá data z la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Focus a ruč­ní­ho ma­po­va­če Sca­n­Plan 2D do přes­ných 3D mra­čen bodů. Uži­va­te­lé mohou přímo im­por­to­vat sady dat do li­bo­vol­né­ho CAD sys­té­mu a zjed­no­du­šit si tak plán mo­de­lo­vá­ní po­mo­cí au­to­ma­ti­zo­va­ných pro­ce­sů a op­ti­ma­li­zo­vat pra­cov­ní po­stup ske­no­vá­ní do BIM. Kromě toho může Swift ex­por­to­vat skeny do clou­du (pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru FARO Web­Sha­re) pro snad­né sdí­le­ní se zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi pro­jek­tu, ať už pra­cu­jí kde­ko­li na světě. Ač­ko­li lze sys­tém Swift po­u­ží­vat „sviž­ně“, jak na­po­ví­dá jeho název, ne­mu­sí tomu tak být. Toto vše­stran­né ře­še­ní umožňuje li­bo­vol­né pra­cov­ní tempo a je vhod­né zejmé­na pro pro­jek­ty vel­ko­ploš­né­ho ske­no­vá­ní, které musí být rych­le do­kon­če­ny.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.faro.com.


Mohlo by vás zajímat: