Google překladač: English Deutsch

Profesionální monitory BenQ s certifikací Pantone SkinTone

Autor článku: BenQ   

Tags: AQ­CO­LOR | BenQ | DesignVue | Monitory | Pan­to­ne | Skin Tone | Tech­no­lo­gie

BenQ-pd3220u-2207Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na úspěch v po­do­bě zisku cer­ti­fi­ka­ce Pan­to­ne Skin­To­ne. Jako první na světě ji zís­ka­ly mo­ni­to­ry z řady De­sig­n­Vue, mo­de­ly PD3205U a PD2705U. Tech­­no­lo­gie BenQ AQ­CO­LOR za­jiš­ťu­je přes­né barvy pro roz­sáh­lou ko­mu­ni­tu pro­fe­si­o­ná­lů na celém světě. Cer­ti­fi­ka­ce Pan­to­ne Skin­To­ne dává de­signe­rům a fo­to­gra­fům jis­to­tu zob­ra­ze­ní au­ten­tic­kých barev z re­ál­né­ho světa včet­ně kom­plet­ní pa­le­ty ple­ťo­vých tónů.

Pan­to­ne Skin­To­ne guide je první vě­dec­ky pod­lo­že­ný sys­tém pro po­rov­ná­ní a re­pro­duk­ci od­stí­nů lid­ské pleti. Ob­sa­hu­je 110 spe­ci­fic­kých tónů pleti za­lo­že­ných na ti­sí­cích mě­ře­ní a ana­lý­ze růz­ných et­nic­kých a vě­ko­vých sku­pin. Jedná se o roz­ší­ře­ní pro­gra­mu Pan­to­ne Va­li­da­ted a za­ru­ču­je uži­va­te­lům, že cer­ti­fi­ko­va­ná za­ří­ze­ní jsou v sou­la­du s PMS (Pan­to­ne Matching Sys­tem) a re­pro­du­ku­jí přes­né re­a­lis­tic­ké od­stí­ny pleti.
Další vy­bra­né mo­de­ly mo­ni­to­rů s ozna­če­ním SW ze série Pho­to­Vue je budou brzy ná­sle­do­vat. Po­drob­nos­ti jsou k dis­po­zi­ci na www.pantone.com/validated.
Pro více informací navštivte www.BenQ.cz.


Mohlo by vás zajímat: