Google překladač: English Deutsch

Nové barevné schéma Xencelabs Pen Tabletu

Autor článku: Redakce   

Tags: Bundle M | Design | Hardware | Nebula White | Pen Tablet | ProGraphics | Xencelabs

Nebula-Floating-QKright-2208 Do re­dakč­ní pošty nám pra­vi­del­ně při­chá­zí na­bíd­ky ně­mec­ké firmy Pro­Gra­phics, za­bý­va­jí­cí se pro­de­jem hard­wa­ru pro pro­fe­si­o­nál­ní 2D a 3D apli­ka­ce a ana­lý­zou pra­cov­ních sta­nic s mo­ni­to­ry z hle­dis­ka er­go­no­mie a zob­ra­zo­va­cích ře­še­ní. Ná­sle­du­jí­cí no­vin­ka by mohla být za­jí­ma­vá pro gra­fi­ky a de­sig­né­ry. Xen­ce­labs Pen Tablet Bundle M je nyní k dis­po­zi­ci v novém ba­rev­ném pro­ve­de­ní s ná­zvem „Ne­bu­la White“.

Nové ba­rev­né sché­ma dává de­sig­né­rům a uměl­cům více mož­nos­tí, jak při­způ­so­bit svůj pra­cov­ní pro­stor svému osob­ní­mu stylu a es­te­ti­ce. Tato spe­ci­ál­ní edice zá­ro­veň na­bí­zí stej­ně vy­so­kou úroveň vý­ko­nu a er­go­no­mie, jakou mají pro­duk­ty Xen­ce­labs od svého uve­de­ní na trh. Veš­ke­ré pří­slu­šen­ství, včet­ně rych­lých klá­ves, má od­po­ví­da­jí­cí barvy. Nové ba­rev­né pro­ve­de­ní od­li­šu­je řadu jako první vý­rob­ky v bílém pro­ve­de­ní.

Více in­for­ma­cí (v ně­mec­kém ja­zy­ce)

Po­žá­dej­te o zku­šeb­ní ob­jed­náv­ku

Cena sady Xen­ce­labs Pen Tablet Bundle M – spe­ci­ál­ní edice Xen­ce­labs je 379,90 €.

Nebula Mercury-SE-2208


Mohlo by vás zajímat: