Google překladač: English Deutsch

3D tisk při výrobě profesionálních kytar Furch

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 3D tisk | Bevel Duo | Furch Guitars | Kytary | MCAE Systems | Objet30 V5 | PolyJet | Stratasys

3D tisk kytar Furch-5-22083D tis­kár­ny dnes vy­po­má­ha­jí v mnoha od­vět­vích, vý­jim­kou není ani 3D tisk při vý­ro­bě kytar. Mezi vý­znam­né zá­kaz­ní­ky, kteří vy­u­ží­va­jí 3D tis­kár­ny od spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems, patří i svě­to­vě uzná­va­ný vý­rob­ce kytar, spo­leč­nost Furch Gui­tars, za­lo­že­ná v roce 1981. Ta se po­stup­ně vy­pra­co­va­la mezi nej­vý­znam­něj­ší svě­to­vé vý­rob­ce ce­lo­dře­vě­ných akus­tic­kých kytar.

Sídlo i vý­rob­ní areál spo­leč­nos­ti se na­chá­ze­jí ve Vel­kých Něm­či­cích, kde pra­cu­je na 60 špič­ko­vých ná­stro­ja­řů. Furch při své práci úspěš­ně spo­ju­je dlou­ho­le­té know-how z ob­las­ti ruční vý­ro­by s nej­mo­der­něj­ší­mi vý­rob­ní­mi pro­ce­sy, tech­no­lo­gi­e­mi a vlast­ní­mi ino­va­ce­mi, díky nimž vy­tvá­ří pré­mi­o­vé ná­stro­je s vy­ni­ka­jí­cí­mi akus­tic­ký­mi a kon­strukč­ní­mi vlast­nost­mi.
Ročně spo­leč­nost vy­ro­bí při­bliž­ně 8 tisíc kytar, které ná­sled­ně pro­dá­vá ve 32 ze­mích světa. Mezi její zá­kaz­ní­ky patří např. Al di Meola, Suzan­ne Vega, Per Gess­le, David Koller, Vlas­ta Redl, Zde­něk Bína či Thom Ar­tway.

3D tis­kár­nu Stra­ta­sys Ob­je­t30 V5 s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet vy­u­ží­vá spo­leč­nost Furch Gui­tars ne­ce­lý rok. A to k vý­ro­bě er­go­no­mic­ké­ho prvku Bevel Duo, který apli­ku­jí na vy­bra­né mo­de­ly svých akus­tic­kých kytar. Tento prvek je tvo­řen dvěma typy zko­se­ní hran ná­stro­je – před­ní­ho před­lokt­ní­ho a zad­ní­ho žeber­ní­ho. Je­jich kom­bi­na­ce po­sky­tu­je hrá­čům až ně­ko­li­ka­ná­sob­ně vyšší po­hod­lí během hry a zá­ro­veň zvy­šu­je ex­klu­ziv­ní vzhled ky­ta­ry.

3D tisk kytar Furch-1-2208

Er­go­no­mic­ký prvek Bevel Duo dosud ve Furch Gui­tars vy­rá­bě­li ručně ze dřeva. Jedná se o velmi prac­ný a ča­so­vě ná­roč­ný pro­ces, u něhož je dů­le­ži­tá pre­ciz­nost. Z to­ho­to dů­vo­du byl do­po­sud apli­ko­ván pouze na nej­draž­ší mo­de­ly a za­káz­ko­vou vý­ro­bu. Jeho velká ob­li­ba však po­stup­ně vedla k hle­dá­ní no­vých ino­va­tiv­ních mož­nos­tí, jak jej umís­tit i na ce­no­vě do­stup­něj­ší mo­de­ly a na­bíd­nout tak jeho vý­ho­dy šir­ší­mu okru­hu hráčů. 3D tisk se zde uká­zal být ide­ál­ním ře­še­ním.

Podle Petra Fur­cha, ře­di­te­le Furch Gui­tars, splňovala 3D tis­kár­na od po­čát­ku po­ža­dav­ky na kva­li­tu, cenu i pro­duk­ti­vi­tu. Nebyl proto důvod hle­dat po­ža­do­va­né ře­še­ní u ji­né­ho pro­dej­ce.

Ve Furch Gui­tars zvo­li­li tech­no­lo­gii 3D tisku pře­de­vším kvůli její přes­nos­ti a fle­xi­bi­li­tě. S po­mo­cí tech­no­lo­gie Po­ly­Jet, jež na­ná­ší jed­not­li­vé vrst­vy, v nichž sou­čas­ně vy­tvr­zu­je UV ak­tiv­ní te­ku­ti­nu do po­ža­do­va­né­ho tvaru s přes­nos­tí až na 15 ti­sí­cin mi­li­me­t­ru. V pří­pa­dě po­tře­by lze zvo­le­ný tvar pře­pro­gra­mo­vá­ním li­bo­vol­ně při­způ­so­bit a v bu­douc­nu ho snáze vy­u­žít i pro další tvary těla je­jich kytar. 3D tisk tak před­sta­vu­je znač­nou vý­ho­du opro­ti kla­sic­kým li­so­va­cím for­mám, které je po­tře­ba vy­ro­bit znovu.

3D tisk kytar Furch-7-2208


Mohlo by vás zajímat: