Google překladač: English Deutsch

Jarní workshopy s aplikacemi ArcGIS

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | Webináře | Workshopy

Arcdata Workshopy-2209Na le­toš­ní jaro při­pra­vi­la pro zá­jem­ce spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha další sérii webo­vých worksho­pů, ve kte­rých se spo­leč­ně s po­řa­da­te­li po­dí­va­jí na nej­růz­něj­ší za­jí­ma­vé apli­ka­ce sys­té­mu Ar­c­GIS. Náplň jed­not­li­vých worksho­pů na­lez­ne­te na sa­mo­stat­né strán­ce, odkud se na ně také mů­že­te rov­nou i při­hlá­sit. Účast na worksho­pech je pro re­gis­tro­va­né účast­ní­ky zdar­ma – je ale po­tře­ba při­hlá­sit se na každý se­mi­nář zvlášť.

Té­ma­ta, která budou pro­bí­rá­na:

  • Sním­ky do mapy s Ar­c­GIS (Inka Te­sa­řo­vá, 5. dubna)
  • Jak udě­lat mapu hezčí (Jan Sou­ček, 12. dubna)
  • Hos­to­va­né vrst­vy prvků (Matej Vr­tich, 26. dubna)
  • No­vin­ky v apli­ka­ci Map Viewer (Lucie Pat­ko­vá, 3. květ­na)
  • Ar­c­GIS In­stant Apps (Vla­di­mír Ho­lu­bec, 10. květ­na)
  • Ar­c­GIS Sto­ry­Ma­ps (Radek Kut­telwas­cher, 17. květ­na)

  Podrobnější informace o seminářích  

 

 


Mohlo by vás zajímat: