Google překladač: English Deutsch

Společnost Procore expanduje do Francie

Autor článku: Protext – PR servis ČTK   

Tags: BIM | Expanze | Francie | Lau­ren­ce Ca­ro­na | Procore | Stavebnictví

Procore bim story-2211Kalifornská spo­leč­nost Pro­co­re Tech­no­lo­gies, po­sky­to­va­tel soft­wa­ru pro ří­ze­ní sta­veb­nic­tví, ozná­mi­la 17. břez­na za­há­je­ní své čin­nos­ti ve Fran­cii v rámci po­kra­ču­jí­cí glo­bál­ní ex­pan­ze a růstu. Tento krok roz­ší­ří mož­nos­ti jed­not­né, pro­po­je­né plat­for­my spo­leč­nos­ti Pro­co­re, která umož­ní vlast­ní­kům, ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lům a spe­ci­a­li­zo­va­ným do­da­va­te­lům sta­vět chytře­ji díky zrych­le­ní spo­lu­prá­ce, ze­fek­tiv­ně­ní ko­mu­ni­ka­ce a za­jiš­tě­ní pře­hle­du o vý­kon­nos­ti je­jich pro­jek­tů v re­ál­ném čase.

Při­chá­zí v době po­kra­ču­jí­cí­ho re­gi­o­nál­ní­ho růstu v celé EMEA poté, co byla uve­de­na na trh v ob­las­ti UKI a MENA v roce 2018, re­spek­ti­ve 2021.

Se­ni­or­ním ře­di­te­lem spo­leč­nos­ti Pro­co­re pro Fran­cii a jižní Ev­ro­pu spo­leč­nost Pro­co­re jme­no­va­la Lau­ren­ce Ca­ro­na, který má vy­bu­do­vat re­gi­o­nál­ní ope­ra­ce se všemi zá­kaz­nic­ký­mi kon­takt­ní­mi místy. Caron při­ná­ší roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s prací s pod­ni­ky SaaS a s po­mo­cí or­ga­ni­za­cím při ino­va­cích.

Pro­co­re po­sky­tu­je pro sta­veb­nic­tví jed­not­nou, uni­fi­ko­va­nou a ko­o­pe­ra­tiv­ní plat­for­mu, která za­hr­nu­je pro­jek­to­vé ří­ze­ní, kva­li­tu a bez­peč­nost, fi­nan­ce, sprá­vu zdro­jů a ana­lý­zu. To za­hr­nu­je schop­nost in­te­gra­ce se stov­ka­mi ši­ro­ce po­u­ží­va­ných apli­ka­cí pro­střed­nic­tvím Pro­co­re App Mar­ket­pla­ce. S více než 12 000 zá­kaz­ní­ky, kteří po celém světě pro­vo­zu­jí více než 1 mi­li­on pro­jek­tů, je dnes Pro­co­re glo­bál­ně nej­roz­ší­ře­něj­ším soft­warem pro ří­ze­ní sta­veb­nic­tví. Od svého vzni­ku v roce 2002 je Pro­co­re kon­ci­po­ván na zá­kla­dě je­di­né myš­len­ky: pouze tehdy, kdy všich­ni lidé, všech­ny sys­témy a všech­na data pra­cu­jí spo­leč­ně na je­di­né plat­for­mě, mů­že­me plně vy­u­žít po­ten­ci­ál sta­veb­ních tech­no­lo­gií.

V rámci pod­po­ry fran­couz­ské­ho sta­veb­nic­tví bude spo­leč­nost Pro­co­re hlav­ním part­ne­rem na ve­letr­hu BIM World (5. – 6. dubna, Paříž, Fran­cie). Tato akce je vý­znam­ným ve­letrhem pro od­bor­ní­ky a ko­mu­ni­ty vy­u­ží­va­jí­cí in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov a di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie ve služ­bách sta­veb­nic­tví, ne­mo­vi­tos­tí a roz­vo­je měst. Lau­ren­ce Caron bude mít 5. dubna ve 12 hodin stře­do­ev­rop­ské­ho času hlav­ní kon­fe­ren­ci, která se za­mě­ří na pří­stup plat­for­my Pro­co­re „vše v jed­nom“ pro pod­po­ru fran­couz­ských sta­veb­ních pro­jek­tů, a také na ne­for­mál­ní roz­ho­vor s jed­ním ze zá­kaz­ní­ků, spo­leč­nos­tí Ferro­vial. Ná­vštěv­ní­ci budou moci rov­něž zhléd­nout živá dema plat­for­my Pro­co­re.

Více in­for­ma­cí na­jde­te na Procore.com/fr.


Mohlo by vás zajímat: