Google překladač: English Deutsch

Nová služba EPLAN Marketplace

Autor článku: EPLAN   

Tags: CAE | Eplan | Marketplace | Služby

Eplan Marketplace-2214Spo­leč­nost EPLAN před­sta­vu­je novou služ­bu. EPLAN Mar­ket­pla­ce je me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma, která spo­ju­je uži­va­te­le CAE soft­wa­ru a po­sky­to­va­te­le slu­žeb – např. in­že­nýr­ské firmy, vý­rob­ce roz­vá­dě­čů a ovlá­da­cích pa­ne­lů nebo kon­zul­tant­ské firmy. Rych­lý pří­stup k do­da­va­te­lům po­sky­tu­jí­cím služ­by v pro­stře­dí EPLAN za­jiš­ťu­je: pomoc při spo­lu­prá­ci na pro­jek­tu, a to i v pří­pa­dě, kdy je nutné řešit po­tí­že se zdro­ji.

EPLAN Mar­ket­pla­ce je již v pro­vo­zu a po­sky­tu­je spo­leč­nos­tem po celém světě rych­lý pří­stup k po­sky­to­va­te­lům slu­žeb v ob­las­tech, které EPLAN po­krý­vá. Na této plat­for­mě, jež je pří­stup­ná pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek spo­leč­nos­ti EPLAN, mohou lidé vy­hle­dá­vat do­da­va­te­le, kteří po­sky­tu­jí služ­by sou­vi­se­jí­cí s ře­še­ní­mi a služ­ba­mi sys­té­mu EPLAN.

Ne­plýtvej­te časem na hle­dá­ní – vy­u­žij­te jej na na­lé­zá­ní

Pro ini­ci­á­to­ry z firmy EPLAN je cíl jasný: Chce­me, aby všich­ni naši zá­kaz­ní­ci na celém světě byli úspěš­ní. Kaž­do­den­ní pod­ni­ká­ní uka­zu­je, že pro­jek­to­vý byz­nys často brzdí vlast­ní pře­káž­ky spo­je­né s pří­pra­vou a in­te­gra­cí dat, což někdy spo­leč­nos­ti ne­do­ká­žou samy vy­ře­šit. Často také po­tře­bu­jí jako pod­po­ru lid­ské zdro­je. Na­bí­zí se otáz­ka, který do­da­va­tel v ob­las­ti soft­wa­ru CAE, kon­krét­ně v pro­stře­dí EPLAN, se může da­né­ho úkolu zod­po­věd­ně a úspěš­ně zhos­tit? Poté za­čí­ná ná­roč­né hle­dá­ní, zejmé­na v těch ze­mích, kde je po­kry­tí od­bor­ný­mi fir­ma­mi se zku­še­nost­mi s pro­duk­ty EPLAN menší. Až dosud to bylo od­dě­le­ní pro­de­je spo­leč­nos­ti EPLAN, které po­má­ha­lo vy­tvá­řet kon­tak­ty mezi jed­not­li­vý­mi spo­leč­nost­mi. Služ­ba Mar­ket­pla­ce nyní toto hle­dá­ní zjed­no­du­šu­je.

Rych­lý pří­stup k me­zi­ná­rod­ním do­da­va­te­lům

Služ­ba EPLAN Mar­ket­pla­ce je roz­dě­le­na do tří sek­to­rů. Sek­tor „In­že­nýr­ské služ­by“ za­hr­nu­je služ­by, jako je: vy­tvá­ře­ní sché­mat, návrh hard­wa­ru nebo na­sta­vo­vá­ní pří­stro­jo­vých dat. Firmy zde mohou najít na­pří­klad i způ­so­by, které jim po­mů­žou zvlád­nout pro­ble­ma­tic­ká místa v pro­jek­tu. Sek­tor „Služ­by mo­du­lár­ní vý­ro­by“ za­hr­nu­je služ­by ná­vr­hu roz­vá­dě­čů a ovlá­da­cích pa­ne­lů, mon­tá­ží ka­be­lů a vy­tvá­ře­ní ka­be­lo­vých svaz­ků. Sek­tor „Obec­né kon­zul­ta­ce“ za­hr­nu­je po­sky­to­va­te­le slu­žeb, kteří radí spo­leč­ným zá­kaz­ní­kům v ob­las­ti ERP, PLM nebo vý­vo­je soft­wa­ru (PLC, vi­zu­a­li­za­ce atd.). Vy­hle­dá­vá­ním podle po­u­ží­va­né­ho soft­wa­ru, typu slu­žeb nebo ob­las­ti spe­ci­fic­ké pro danou zemi mohou uži­va­te­lé fil­tro­vat, kteří do­da­va­te­lé slu­žeb jsou vhod­ní pro jed­not­li­vé úkoly. Přímo z plat­for­my je možné vy­bra­né firmy také kon­tak­to­vat.

Nej­vyš­ším kri­té­ri­em je ově­ře­ná kva­li­ta

Jak to fun­gu­je? Po­sky­to­va­te­lé slu­žeb se mohou pro­střed­nic­tvím webo­vé strán­ky za­re­gis­tro­vat zdar­ma. Pro účast v EPLAN Mar­ket­pla­ce musí mít firma osvěd­če­ní kva­li­fi­ka­ce – na­pří­klad mít za­měst­nan­ce, který pro­šel ško­le­ním a stal se cer­ti­fi­ko­va­ným in­že­ný­rem EPLAN – a také hod­no­ce­ní ale­spoň od jed­no­ho re­fe­renč­ní­ho kli­en­ta. Ve­dou­cí pra­cov­ní­ci firmy EPLAN poté ověří do­da­va­te­le a jeho kva­li­fi­ka­ci a po úspěš­né kon­t­ro­le je spo­leč­nost uve­de­na na EPLAN Mar­ket­pla­ce. Uve­de­ní v se­zna­mu i po­u­ži­tí vy­hle­dá­va­če jsou zdar­ma. K ode­slá­ní do­ta­zu a po­ptáv­ky po­sky­to­va­te­li slu­žeb mohou uži­va­te­lé po­u­žít kon­takt­ní for­mu­lář – smlou­va o po­skyt­nu­tí slu­žeb je poté uza­vře­na mimo Mar­ket­pla­ce a mimo něj pro­bí­há i fak­tu­ra­ce. V plat­for­mě je možné za­ne­chat zpět­nou vazbu, která po­mů­že ostat­ním zá­jem­cům při bu­dou­cím vý­bě­ru po­sky­to­va­te­le slu­žeb.

Screen Eplan Marketplace EN-2214

V EPLAN Mar­ket­pla­ce je již re­gis­tro­vá­no 60 ma­lých a střed­ních pod­ni­ků a po­sky­to­va­tel ře­še­ní EPLAN plá­nu­je na­bíd­ku ještě roz­ší­řit. Spo­leč­nos­ti z ce­lé­ho světa s od­po­ví­da­jí­cí­mi od­bor­ný­mi zna­lost­mi v in­že­nýr­ském pro­stře­dí jsou vy­zý­vá­ny, aby se za­re­gis­tro­va­ly na EPLAN Mar­ket­pla­ce.

Více na­jde­te na www.eplan-software.com/eplan-marketplace.


Mohlo by vás zajímat: