Google překladač: English Deutsch

Představuje se XiP: ultrarychlý stolní 3D tisk

Autor článku: Redakce   

Tags: 3D tiskárny | Hardware | LSPc | mSLA | Nexa3D | XiP

XiP-Webinar-2216Ve stře­du 27. dubna 2022 ve 20:00 na­še­ho času před­sta­ví Nexa­3D svoji novou ul­tra­rych­lou stol­ní 3D tis­kár­nu XiP na prys­ky­ři­ci. Rych­lá tvor­ba pro­to­ty­pů po­mo­cí 3D tisku je v ob­las­ti pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu stále běž­něj­ší a XiP při­ná­ší no­vý vý­znam slova „rych­lý“ na stole. Webi­nář se bude za­bý­vat tím, jak rych­los­ti do­sa­hu­je pro­ces mSLA v kom­bi­na­ci s vlast­ní Nexa 3Dtech­no­lo­gií LSPc a jak tato kombinace v ko­neč­ném dů­sled­ku při­ná­ší vyšší pro­duk­ti­vi­tu.

V tomto 45­mi­nu­to­vém webi­ná­ři se do­zví­te o:

  • Funk­cích a pra­cov­ních po­stu­pech tis­kár­ny XiP, které umožňují tisk vy­so­ce kva­lit­ních dílů pů­so­bi­vou rych­los­tí a při niž­ších cel­ko­vých ná­kla­dech na vlast­nic­tví.
  • In­tu­i­tiv­ní a ote­vře­né ma­te­ri­á­lo­vé plat­for­mě a jak eko­sys­tém spo­třeb­ní­ho ma­te­ri­á­lu XiP řeší udr­ži­tel­nost i snad­né po­u­ží­vá­ní (před­stav­te si stol­ní 3D tisk z prys­ky­ři­ce bez roz­li­tí a plýtvá­ní ma­te­ri­á­ly).
  • Kon­struk­ci, mo­du­lár­ní struk­tu­ře XiP a je­di­neč­né op­ti­ma­li­za­ci pro po­u­ži­tel­nost, ser­vi­so­va­tel­nost a mož­nost prů­běž­né­ho up­gra­du.

Webi­ná­řem di­vá­ky pro­ve­dou Mi­cha­el Currie, vi­ce­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ní ře­di­tel di­vi­ze stol­ních tis­ká­ren, a Me­lissa Han­son, vi­ce­pre­zi­dent­ka pro pro­duk­to­vý mar­ke­ting.

Register now-2216

 


Mohlo by vás zajímat: