Google překladač: English Deutsch

GIS software Esri partnerům Autodesku zpřístupňuje Datech

Autor článku: Tech Data   

Tags: Autodesk | Autodesk BIM Collaborate Pro | BIM | DatechSolutions | ESRI | GIS | Tech Data

Screenshot 2022-05-04 12.00.31Da­tech So­lu­ti­ons, spe­ci­a­li­zo­va­ná di­vi­ze spo­leč­nos­ti Tech Data – TD SYN­NEX Com­pa­ny se za­mě­ře­ním na dis­tri­buci pro­duk­tů Au­to­de­sk, uza­vře­la part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Esri. Smlou­va umožňuje part­ne­rům dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nou na­bíd­ku Au­to­de­s­ku a Esri na pod­po­ru clou­do­vé spo­lu­prá­ce v ob­las­ti Bul­ding in­for­mati­on mo­de­ling (BIM) a ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). 

Nový ob­chod­ní vztah při­ná­ší mož­nos­ti k roz­ší­ře­ní na­bíd­ky pře­de­vším pro part­ne­ry, kteří pů­so­bí v seg­men­tu AEC – ar­chi­tek­tu­ry, sta­veb­nic­tví a vý­stav­by.

Spo­leč­nou na­bíd­ku tvoří tech­no­lo­gie Ar­c­GIS Ge­o­BIM od Esri ve spo­je­ní s Au­to­de­sk BIM Colla­bo­ra­te Pro. Ar­c­GIS Ge­o­BIM do­vo­lu­je uži­va­te­lům a pro­jek­to­vým týmům za­bý­va­jí­cím se in­for­mač­ním mo­de­lo­vá­ním budov plně vy­u­ží­vat výhod GIS. Po­sky­tu­je ino­va­tiv­ní, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé webo­vé pro­stře­dí, které umožňuje vy­u­ží­vat data z ví­ce­ro sys­té­mů. Při­po­ju­je se také přímo k Au­to­de­sk BIM Colla­bo­ra­te Pro, clou­do­vé­mu soft­wa­ru pro spo­lu­prá­ci a spo­lu­tvor­bu po­sta­ve­né­mu na ře­še­ní Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud.

Da­tech je díky zna­los­tem a zku­še­nos­tem s CAD/CAM/GIS ře­še­ní­mi a per­so­na­li­zo­va­ným služ­bám, které na­bí­zí svým part­ne­rům, dobře za­ve­den jako před­ní dis­tri­bu­tor Au­to­de­s­ku v re­gi­o­nu EMEA. Do­ho­da se spo­leč­nos­tí Esri před­sta­vu­je sou­část šir­ší­ho stra­te­gic­ké­ho plánu, podle kte­ré­ho bude Da­tech k Au­to­de­sk pro­duk­tům po­sky­to­vat navíc vy­bra­ná doplňková ře­še­ní s při­da­nou hod­no­tou.


Mohlo by vás zajímat: