Google překladač: English Deutsch

Vyhlášení Konference GIS Esri v ČR

Autor článku: Redakce   

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Termín

GIS Esri 2022-2218Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha vyhlásila termín le­toš­ního roč­níku Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 opět pre­zenč­ně. Dojde ale ke změně místa ko­ná­ní – z praž­ské­ho Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra se kvůli před­sed­nic­tví ČR v Radě EU pře­su­ne do pro­sto­rů Cubex Cen­t­ra. Tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků pro­běh­ne kom­bi­no­va­nou for­mou – mů­že­te do­ra­zit osob­ně, nebo si celou kon­fe­ren­ci ná­sled­ně pus­tit ze zá­zna­mu.

Ať si vy­be­re­te kte­rou­ko­li ze dvou va­ri­ant, mů­že­te se opět těšit na celou řadu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, před­sta­ve­ní tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a sdí­le­ní zku­še­nos­tí ex­per­tů na­příč obory.

Ve svých ka­len­dá­řích si tedy re­zer­vuj­te ter­mín 1.–2. lis­to­pa­du 2022. Registrace bude otevřena od 30. května 2022.

Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce vždy na­lez­ne­te na ofi­ci­ál­ní strán­ce kon­fe­ren­ce.

Uživatelské prezentace

Sa­mo­zřej­mě i v rámci le­toš­ní­ho roč­ní­ku po­čí­ta­jí po­řa­da­te­lé s pre­zen­ta­cí vý­sled­ků vaší práce. Pokud tedy máte ně­ja­ký za­jí­ma­vý pro­jekt, dejte o něm ur­či­tě vědět, aby se s ním při pří­pra­vě pro­gra­mu po­čí­ta­lo. Mů­že­te při­hlá­sit před­náš­ku, ma­po­vé vý­stu­py nebo on-line apli­ka­ci.

  Mám zájem prezentovat svoji práci  

 


Mohlo by vás zajímat: