Google překladač: English Deutsch

Nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce a monitory od HP

Autor článku: HP Inc.   

Tags: Hardware | HP Inc | HP Z24m | Monitory | Pracovní stanice | ZBook Fury G9 | ZBook Stu­dio G9

HP Z24q G3 a HP Z24m G3-2220Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce ZBook, HP ZBook Stu­dio G9 a HP ZBook Fury G9, dva nové dis­ple­je řady ZBook, novou do­ko­va­cí sta­ni­ci Thun­der­bolt G4 Dock a ná­stro­je po­má­ha­jí­cí zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu práce da­to­vých vědců. Nej­no­věj­ší ře­še­ní HP na­vr­že­ná s ohle­dem na po­tře­by pro­fe­si­o­nál­ních tvůr­ců po­sky­tu­jí větší výkon, umo­ž­ňu­jí bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci a dá­va­jí spe­ci­a­lis­tům v tvůr­čích pro­fe­sích mož­nost tvo­řit bez ome­ze­ní.

Před­sta­ve­né pro­duk­ty řady Zbook na­bí­zí spo­je­ní špič­ko­vé tech­no­lo­gie s vše­stran­nos­tí kom­bi­no­va­né­ho eko­sys­té­mu, díky němuž se každý kre­a­tiv­ní nápad může stát sku­teč­nos­tí.

Změňme způ­sob, jakým svět tvoří

Nové no­te­boo­ky ZBook Fury G9 a ZBook Stu­dio G9 po­má­ha­jí pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti médií a zá­ba­vy, in­že­nýr­ství, pra­vý­vo­je pro­duk­tů či da­to­vým věd­cům vy­po­řá­dat se s mnoha ná­roč­ný­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py.
ZBook Fury je vy­ba­ven 55wat­to­vým pro­ce­so­rem Intel ur­če­ným pro stol­ní po­čí­ta­če a až pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­kou kar­tou Nvi­dia RTX A5500 ur­če­nou pro no­te­boo­ky nebo gra­fic­ký­mi kar­ta­mi AMD Ra­de­on Pro. Tento pří­stroj je tak vý­kon­ný, že pro­fe­si­o­ná­lo­vé ve tvůr­čích a tech­nic­kých pro­fe­sích za­po­me­nou, že se jedná o no­te­book. Nový ZBook Fury po­sky­tu­je výkon po­třeb­ný pro dneš­ní nej­ná­roč­něj­ší úlohy od stři­hu 8K videa přes 3D vi­zu­a­li­za­ci až po stro­jo­vé učení. ZBook Stu­dio G9 je na­vr­žen tak, aby po­sky­to­val rych­lý a bez­pro­blé­mo­vý pro­fe­si­o­nál­ní výkon, o nějž se po­sta­rá pro­ce­sor ve spe­ci­fi­ka­ci až Intel Core i9 vPro a gra­fic­ká karta Nvi­dia RTX A5500 nebo Ge­For­ce RTX 3080 Ti. Mo­de­ly vy­ba­ve­né gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia RTX a Ge­For­ce RTX jsou va­li­do­vá­ny v rámci pro­gra­mu Nvi­dia Stu­dio.

ZBook Fury IRcam Creative-2220

Při pro­vá­dě­ní slo­ži­tých pra­cov­ních úloh, jako je střih videa, ná­vrhy v apli­ka­cích CAD nebo ana­lý­za vel­kých sou­bo­rů dat, může po­u­ži­tí dvou ob­ra­zo­vek zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu až o 31 %. Na dvou mo­ni­to­rech do­ká­že­te zlep­šit tvůr­čí spo­lu­prá­ci, sdí­let každý ino­va­tiv­ní nápad a vy­u­žít větší plo­chu pro tvůr­čí práci. Nové mo­ni­to­ry HP Z24m, nyní s mož­nos­tí kon­fe­renč­ní ko­mu­ni­ka­ce, a 23,8″ HP Z24q s roz­li­še­ním 4K na­bí­ze­jí ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci 90 Hz pro ne­ru­še­ně ply­nu­lou tvor­bu, vý­ji­meč­né ba­rev­né po­dá­ní s to­vár­ně ka­lib­ro­va­ný­mi ba­rev­ný­mi pro­sto­ry sRGB a P3 a navíc vy­so­ký dy­na­mic­ký roz­sah VESA Dis­pla­yHDR 400 pro dy­na­mič­těj­ší obraz a to­tož­né po­dá­ní barev na obou ob­ra­zov­kách.

HP Z24q G3 a HP Z24m G3-2220

Díky in­te­gro­va­ným kon­fe­renč­ním funk­cím, které za­hr­nu­jí vý­klop­nou 5Mpx webo­vou ka­me­ru, dva mi­k­ro­fo­ny s po­tla­če­ním hluku na po­za­dí a dva re­pro­duk­to­ry, se na no­te­boo­ku HP Z24m mů­že­te s ko­le­gy a kli­en­ty po­dě­lit o každý nápad. Tech­no­lo­gie do­pl­ně­ná o ře­še­ní HP Pre­sen­ce navíc za­hr­nu­je au­to­ma­tic­ké za­my­ká­ní a sen­zor při­blí­že­ní Awake, díky nimž mají uži­va­te­lé jis­to­tu, že je je­jich sou­kro­mí chrá­ně­no v roz­sa­hu od­po­ví­da­jí­cím je­jich uži­va­tel­ským opráv­ně­ním. HP Z24m i HP Z24q jsou dis­ple­je zcela bez rá­meč­ků, které po­sky­tu­jí obraz bez ja­kých­ko­li ru­ši­vých prvků.

Do­ko­va­cí sta­ni­ce HP Thun­der­bolt G4 po­má­há bez­pro­blé­mo­vě pro­po­jit celý eko­sys­tém Z, zvy­šu­je bez­peč­nost, pro­duk­ti­vi­tu a ko­nek­ti­vi­tu, takže uži­va­te­lé mohou pře­vzít kon­t­ro­lu nad uspo­řá­dá­ním svého pra­cov­ní­ho stolu a ome­zit množ­ství ka­be­lů. 66 % za­měst­nan­ců uvádí, že doma ra­dě­ji po­u­ží­va­jí do­ko­va­cí sta­ni­ci.

Agi­li­ta v ja­kém­ko­li pra­cov­ním pro­sto­ru umožňuje za­měst­nan­cům při­po­jit se k síti, tvo­řit a pro­vá­dět opa­ku­jí­cí se úkony během ně­ko­li­ka sekund. Do­ko­va­cí sta­ni­ce HP Thun­der­bolt G4 při­ná­ší až 280 W vý­ko­nu, mož­nost plně nabít ja­ký­ko­li no­te­book nebo mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ci po­mo­cí su­per­rych­lé tech­no­lo­gie Thun­der­bolt 4 a opro­ti před­cho­zím ge­ne­ra­cím dvoj­ná­sob­nou rych­lost ether­ne­tu pro rych­lé sta­ho­vá­ní. Ma­na­že­ři a uži­va­te­lé IT se při po­u­ží­vá­ní této nej­bez­peč­něj­ší do­ko­va­cí sta­ni­ce na svě­těi mohou kromě toho od oka­mži­ku při­po­je­ní po­mo­cí funk­ce HP Su­reStart cítit na­pros­to bez­peč­ně.

Po­chop­te rych­le­ji vý­znam ana­ly­zo­va­ných dat

De­fi­ni­ce pro­fe­si­o­nál­ní­ho tvůr­ce jde v sou­čas­né době nad rámec tra­dič­ních uměl­ců, ar­chi­tek­tů, fo­to­gra­fů, ani­má­to­rů a stři­ha­čů videa. Stej­ně jako tra­dič­ní tvůr­ci vy­u­ží­va­jí vý­po­čet­ní výkon k vy­tvá­ře­ní 3D mo­de­lů, ar­chi­tek­to­nic­kých ná­vrhů, vi­deo­her a filmů, vy­u­ží­va­jí také da­to­ví vědci vý­po­čet­ní výkon k vy­vo­zo­vá­ní ob­chod­ních zá­vě­rů z ana­ly­zo­va­ných dat. Vy­bra­né pra­cov­ní sta­ni­ce ur­če­né pro da­to­vou vědu od­st­raňují ně­kte­ré z nej­čas­těj­ších pro­blé­mů, s nimiž se da­to­ví vědci kaž­do­den­ně po­tý­ka­jí, a po­sky­tu­jí jim vhod­né ná­stro­je k trans­for­ma­ci slo­ži­tých da­to­vých sad v uži­teč­né po­znatky.

AEC v4-2220

Cel­kem 42 % da­to­vých vědců tvrdí, že jim kon­fi­gu­ra­ce pro­stře­dí za­be­re pří­liš mnoho času. Nyní, po uve­de­ní pro­duk­tu Data Science Stack Ma­nager, vůbec prv­ní­ho gra­fic­ké­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní typu OEM pro pra­cov­ní sta­ni­ce, které při­způ­so­bu­je soft­ware pro účely da­to­vé vědy na plat­for­mách Ubun­tu a WSL2, je pro tvůr­ce dat ještě snaz­ší spra­vo­vat pro­stře­dí pro da­to­vou vědu a spe­ci­fic­ky ho při­způ­so­bit kaž­dé­mu pro­jek­tu, což dále urych­lu­je pro­vá­dě­ní pří­sluš­ných pra­cov­ních po­stu­pů. Tento ří­ze­ný a spra­vo­va­ný soft­wa­ro­vý balík od­st­raňuje ne­jis­to­tu při vy­tvá­ře­ní op­ti­mál­ní­ho pro­stře­dí pro da­to­vou vědu tes­to­vá­ním a pře­din­sta­lo­vá­ním po­pu­lár­ních ná­stro­jů pro da­to­vou vědu včet­ně vy­bra­ných ba­líč­ků ze sady ná­stro­jů Intel one­A­PI AI Ana­ly­tics, jakož i Py­torch, Py­thon, Nvi­dia RA­PIDS a dal­ších.

Za­jis­tě­te si do­sta­teč­ný výkon, abys­te mohli tvo­řit od­kud­ko­li

První krok ke spo­je­ní toho nej­lep­ší­ho z obou soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro vzdá­le­né ovlá­dá­ní oce­ně­ných cenou Emmy při­šel v pro­sin­ci 2021 v po­do­bě jed­not­né­ho před­plat­né­ho HP Te­ra­di­ci. Spo­leč­nos­ti Te­ra­di­ci a HP nyní spus­ti­ly první beta verzi pod­ni­ko­vé­ho IT soft­wa­ru HP Any­ware, který za­jiš­ťu­je pro­duk­ti­vi­tu lidí a týmů díky za­bez­pe­če­né­mu pří­stu­pu k je­jich di­gi­tál­ním pra­cov­ním pro­sto­rům. HP Any­ware in­te­gru­je Te­ra­di­ci CAS a ZCen­t­ral Re­mo­te Boost do je­di­né­ho ře­še­ní, které fir­mám po­sky­tu­je fle­xi­bi­li­tu při vy­u­ží­vá­ní vý­ko­nu je­jich in­frastruk­tu­ry v po­do­bě clou­du, da­to­vé­ho cen­t­ra, okra­jo­vých za­ří­ze­ní, ope­rač­ních sys­té­mů nebo pra­cov­ních sta­nic k za­jiš­tě­ní do­ko­na­lé­ho uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí na za­ří­ze­ních kon­co­vých uži­va­te­lů (PC, Mac, no­te­book, tablet, tenký a nu­lo­vý kli­ent).

Do­stup­nost a ceny

  • HP ZBook Stu­dio bude v ČR v pro­de­ji od červ­na. Ceny budou ozná­me­ny poz­dě­ji.
  • HP ZBook Fury bude v ČR v pro­de­ji od červ­na. Ceny budou ozná­me­ny poz­dě­ji.
  • Dis­plej HP Z24m G3 QHD bude v ČR v pro­de­ji od čer­ven­ce. Ceny budou ozná­me­ny poz­dě­ji.
  • Dis­plej HP Z24q G3 QHD bude v ČR v pro­de­ji od červ­na za ceny od 8900 Kč.
  • Do­ko­va­cí sta­ni­ce HP Thun­der­bolt G4 Dock 120W a 280W budou v ČR v pro­de­ji od čer­ven­ce za ceny od 4990 Kč, re­spek­ti­ve od 6290 Kč.

Více in­for­ma­cí o HP Inc. na­lez­ne­te na http://www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: