Google překladač: English Deutsch

Dva vysoce výkonné skenery do řady HandySCAN 3D | SILVER

Autor článku: Creaform   

Tags: 307 | 3D skenery | 700 | Creaform | Elite | Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER | Hardware

handyscan3d-silver product-dev bike-for-chainguard-6-2222Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti Ame­tek, ozná­mil 2. červ­na, že v rámci své sady ře­še­ní Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER Se­ries uvádí na trh dva ske­ne­ry s vy­ni­ka­jí­cím po­mě­rem ceny a vý­ko­nu. Nové ske­ne­ry Han­dyS­CAN 307|Elite a Han­dyS­CAN 700|Elite s mod­rou la­se­ro­vou tech­no­lo­gií na­bí­ze­jí další mož­nos­ti pro malé a střed­ní pod­ni­ky, které chtě­jí vy­u­žít výkon 3D ske­no­va­cích tech­no­lo­gií, aniž by při­tom ustou­pi­ly od ce­no­vé do­stup­nos­ti.

Zá­kaz­ní­ci mohou vy­u­ží­vat:

  • Vy­ni­ka­jí­cí za­chy­ce­ní dat u dílů se slo­ži­tým a lesk­lým po­vr­chem.
  • Vy­lep­še­né roz­li­še­ní a přes­nost až 0,030 mm
  • Bez­kon­ku­renč­ní uži­va­tel­ský kom­fort díky soft­wa­ro­vým vy­lep­še­ním pro­střed­nic­tvím vý­kon­ných al­go­rit­mů VXe­le­ments
  • Lepší 3D mě­ře­ní dílů s růz­ným stup­něm slo­ži­tos­ti a ve­li­kos­ti

Všech­ny 3D ske­ne­ry řady SIL­VER od Cre­a­for­mu, které se osvěd­či­ly a kte­rým dů­vě­řu­je více než 5000 zá­kaz­ní­ků po celém světě, jsou na­vr­že­ny a vy­rá­bě­ny v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Zá­kaz­ní­ci mohou také vy­u­ží­vat slu­žeb Cre­a­form týmu spe­ci­a­lis­tů na pod­po­ru, který na­jde­te po celém světě.

Han­dyS­CAN 307|Elite je na­bí­zen za 25 400 eur, za­tím­co Han­dyS­CAN 700|Elite stojí 33 600 eur.


Mohlo by vás zajímat: