Google překladač: English Deutsch

Konference k budoucnosti řízení modulárních strojů

Autor článku: dataPartner   

Tags: dataPartner | IIoT | KINGSTAR | Konference | NTM

KINGSTAR-Platforma pro automatizaci stroju-2223Po téměř dvou­le­té pauze se od­bor­né ve­řej­nos­ti opět ote­ví­ra­jí akce, kde může de­ba­to­vat a zís­ká­vat in­for­ma­ce a nové zku­še­nos­ti k tech­no­lo­gic­kým no­vin­kám na trhu. Udá­los­tí, která by ne­mě­la unik­nout vaší po­zor­nos­ti, je kon­fe­ren­ce s me­zi­ná­rod­ní účas­tí na­zva­ná „Bu­douc­nost v ří­ze­ní mo­du­lár­ních stro­jů – ote­vře­ná soft­wa­ro­vá plat­for­ma KINGSTAR s vy­u­ži­tím IIoT a úspo­rou ná­kla­dů až 50 %“, která se usku­teč­ní 14. červ­na 2022 v před­náš­ko­vém sále Ná­rod­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea v Praze.

Kon­fe­ren­ce před­sta­ví ak­tu­ál­ně je­di­nou zcela ote­vře­nou plat­for­mu na ev­rop­ském trhu KINGSTAR, ur­če­nou pro vy­tvá­ře­ní in­te­li­gent­ních ovla­da­čů stro­jů, která plní kon­cep­ci Prů­mys­lu 4.0. Mo­der­ní soft­ware umož­ňu­je jed­no­du­še vy­tvá­řet fle­xi­bil­ní ří­di­cí jed­not­ky pro mo­du­lár­ní stro­je, což je klí­čo­vým po­ža­dav­kem au­to­ma­ti­za­ce. Ob­zvláš­tě v dneš­ní době, kdy se prů­my­sl ce­lo­svě­to­vě po­tý­ká s ne­do­stat­ky čipů, kdy vět­ši­na OEM vý­rob­ců au­to­ma­ti­za­ce není schop­na do­stát svým zá­vaz­kům a řada vel­kých do­da­va­te­lů prů­mys­lo­vé elek­tro­ni­ky ne­do­dá­vá včas ří­di­cí jed­not­ky, IO nebo do­kon­ce po­ho­ny, je ši­ro­ká mož­nost volby hard­wa­ru – a tedy ne­zá­vis­lost na jed­nom do­da­va­te­li – často otáz­kou bu­douc­nos­ti firmy na trhu.

Akce je ur­če­na jak pro vý­rob­ce, tak pro uži­va­te­le stro­jů – tech­nic­ké ře­di­te­le, kteří řeší vy­so­kou va­ri­a­bi­li­tu vý­ro­by, i pro vý­vo­já­ře a kon­struk­té­ry, kteří se za­bý­va­jí pro­ble­ma­ti­kou tvor­by fle­xi­bil­ních ovla­da­čů pro mo­du­lár­ní stro­je. Po­krý­vá pro­ble­ma­ti­ku v ob­las­tech ro­bo­ti­ky, vý­ro­by tes­to­va­cích, kon­t­rol­ních, ba­li­cích a dal­ších za­ří­ze­ní. Vstup je pro od­bor­nou ve­řej­nost zdar­ma, počet míst je ome­zen.

Re­gis­tra­ce a bliž­ší in­for­ma­ce zís­ká­te na www.datapartner.cz.

Vstup je ZDARMA po vyplnění REGISTRAČNÍHO formuláře (kapacita sálu omezena!), občerstvení zajištěno, parkování před budovou NTM.


Mohlo by vás zajímat: