Google překladač: English Deutsch

Maplesoft vydává MapleSim 2022

Autor článku: Maplesoft   

Tags: CAD | CAE | MapleSim | Maplesoft | Modelování | Simulace | Verze 2022

MapleSim2022-2224Ma­ple­soft ozná­mil novou verzi soft­wa­ru Ma­ple­Sim, která in­že­ný­rům ještě více usnadňuje na­vr­ho­vá­ní stro­jů, které ob­sa­hu­jí prvky z více tech­nic­kých ob­las­tí. Ma­ple­Sim je po­kro­či­lý mo­de­lo­va­cí a si­mu­lač­ní ná­stroj s fle­xi­bil­ním mo­de­lo­va­cím pro­stře­dím, ve­sta­vě­ný­mi ana­ly­tic­ký­mi ná­stro­ji a mož­nost­mi pro­po­je­ní s au­to­ma­ti­zač­ní­mi sys­témy.

Po­má­há kon­struk­té­rům stro­jů zkrá­tit dobu vý­vo­je, sní­žit ná­kla­dy a di­a­gnos­ti­ko­vat pro­blémy s vý­ko­nem v re­ál­ném světě. Nová verze Ma­ple­Si­mu roz­ši­řu­je na­bíd­ku kom­po­nent, apli­ka­cí a na­sta­ve­ní, čímž se roz­ši­řu­je roz­sah mo­de­lo­vá­ní a in­že­ný­ři mohou rych­le­ji vy­tvá­řet mo­de­ly a zkou­mat ná­vrhy, což sni­žu­je úsilí po­třeb­né k vý­ro­bě efek­tiv­něj­ších stro­jů.

Při na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých stro­jů je třeba brát v úvahu mnoho in­ter­ak­cí mezi růz­ný­mi tech­nic­ký­mi ob­last­mi. Pokud nejsou tyto in­ter­ak­ce přes­ně iden­ti­fi­ko­vá­ny ve fázi ná­vr­hu, může vý­sled­ný stroj re­a­go­vat ne­žá­dou­cím způ­so­bem a může do­kon­ce vy­ža­do­vat ná­klad­nou mo­der­ni­za­ci. Ma­ple­Sim je na­vr­žen tak, aby pod­po­ro­val in­že­ný­ry při vy­hod­no­co­vá­ní kon­cep­cí ná­vr­hu a iden­ti­fi­ka­ci a ře­še­ní pro­blé­mů s vý­ko­nem v před­sti­hu, a to pro­střed­nic­tvím sprá­vy ce­lé­ho mo­de­lu na úrov­ni sys­té­mu v je­di­né plat­for­mě. Díky tomu je vhod­ný pro ši­ro­kou škálu prů­mys­lo­vých apli­ka­cí, včet­ně si­mu­la­ce vý­rob­ních a ba­li­cích sys­té­mů, vý­vo­je mo­de­lů pro hard­ware-in-the-loop a vir­tu­ál­ní uvá­dě­ní do pro­vo­zu a dal­ších.

Ma­ple­Sim 2022 na­bí­zí další funk­ce, které ještě více urych­lu­jí tvor­bu vy­so­ce věr­ných mo­de­lů za­hr­nu­jí­cích prvky z nej­růz­něj­ších spe­ci­a­li­zo­va­ných ob­las­tí. Patří mezi ně nová apli­ka­ce pro vy­tvá­ře­ní vlast­ních kon­fi­gu­ra­cí smě­ro­vých re­gu­lač­ních ven­ti­lů, která umo­ž­ňu­je větší fle­xi­bi­li­tu ná­vr­hu. Ak­tu­a­li­za­ce ně­ko­li­ka pří­dav­ných kniho­ven rov­něž po­sky­tu­jí další pod­po­ru pro mo­de­lo­vá­ní, včet­ně no­vých kom­po­nent pro mo­de­lo­vá­ní prou­dě­ní přes vzdu­cho­vé ot­vo­ry a pro změny prou­dě­ní sou­vi­se­jí­cí s tep­lem ve vzdu­chu a vodě a mož­nos­ti mo­de­lo­vat la­mi­no­vá­ní v sys­té­mech pro ma­ni­pu­la­ci s tka­ni­vem.

Nová verze Ma­ple­Si­mu na­bí­zí také jed­no­duš­ší a efek­tiv­něj­ší mož­nos­ti při práci s mo­de­ly slo­ži­tých stro­jů a sys­té­mů. Díky no­vé­mu pře­hled­né­mu na­sta­ve­ní sig­ná­lo­vých ko­nek­to­rů jsou mo­de­lo­vá sché­ma­ta méně ne­pře­hled­ná a snad­ně­ji se v nich pro­vá­dí tech­nic­ké re­vi­ze. Ak­tu­a­li­za­ce pří­dav­né­ho mo­du­lu Ma­ple­Sim CAD Tool­box navíc roz­ši­řu­je ko­nek­ti­vi­tu s po­sled­ní­mi ver­ze­mi po­pu­lár­ních CAD ná­stro­jů. Díky to­mu­to tool­bo­xu mohou in­že­ný­ři snad­no im­por­to­vat své 2D a 3D sché­ma­ta do Ma­ple­Si­mu, aby zjis­ti­li, jak se je­jich me­cha­nic­ké CAD mo­de­ly budou cho­vat jako sou­část vět­ší­ho, ví­ce­do­mé­no­vé­ho sys­té­mu, a mohli své ná­vrhy vy­lep­šit.

Řada pro­duk­tů Ma­ple­Sim za­hr­nu­je Ma­ple­Sim In­si­ght, který po­sky­tu­je kon­struk­té­rům stro­jů vý­kon­né mož­nos­ti la­dě­ní a 3D vi­zu­a­li­za­ce za­lo­že­né na si­mu­la­ci díky pří­mé­mu pro­po­je­ní se stá­va­jí­cí­mi au­to­ma­ti­zač­ní­mi ná­stro­ji a umožňuje sdí­le­ní mo­de­lů Ma­ple­Sim s týmy, které ještě ne­ma­jí zku­še­nos­ti s mo­de­lo­vá­ním. V nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci nyní Ma­ple­Sim In­si­ght pod­po­ru­je uklá­dá­ní a sprá­vu sad vý­sled­ků si­mu­la­cí, aby bylo možné rych­le po­rov­ná­vat vý­sled­ky více běhů. Má také nový vý­u­ko­vý režim, který umo­ž­ňu­je méně tech­nic­kým týmům rych­le vy­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší vi­zu­a­li­zač­ní funk­ce.

Více informací na www.maplesoft.com.


Mohlo by vás zajímat: