Google překladač: English Deutsch

HxGN LIVE Global 2022

Autor článku: Redakce   

Tags: Budoucnost výroby | Hexagon | HxGN LIVE Glo­bal 2022 | Konference | Las Vegas

HxGN Live Global-2224Le­toš­ní ko­fe­ren­ce HxGN LIVE Glo­bal 2022 spo­leč­nos­ti He­xa­gon se koná ve dnech 20–23 červ­na v Las Vegas a jejím hlav­ním za­mě­ře­ním je bu­douc­nost vý­ro­by. Všich­ni jsme během své ka­ri­é­ry ve vý­ro­bě na cestě za po­zná­ním a zdá se, že tech­no­lo­gie při­ná­ší ne­u­vě­ři­tel­né ino­va­ce stále větší rych­los­tí, čímž se bu­douc­nost stále více při­bli­žu­je.

Jako upou­táv­ku po­řa­da­te­lé chtě­jí upo­zor­nit na ne­dáv­nou před­náš­ku ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Micro­soft, Satya Na­del­la, ve které na kon­fe­ren­ci Micro­soft Build zmí­nil bu­douc­nost vý­ro­by.

Hxgn live microsoft-2224

Satya na­bí­dl po­hled do bu­douc­nos­ti vý­ro­by; bu­douc­nos­ti, která je pro­po­je­ná, spo­lu­pra­cu­jí­cí a agil­ní, a He­xa­gon stojí v čele této nové éry.

Máte šanci stát se její sou­čás­tí, když se za­re­gis­tru­je­te, a ne­mu­sí­te kvůli tomu od­le­tět do Las Vegas. Vir­tu­ál­ní účast a pří­stup ke všem ma­te­ri­á­lům při­jde na pou­hých 145 do­la­rů.

Pokud jste se ještě ne­za­re­gis­tro­va­li, klik­ně­te na tla­čít­ko „Za­re­gis­truj­te se nyní" a pro­zkou­mej­te a za­žij­te Bu­douc­nost vý­ro­by.

Zaregistrujte se nyní ➜

 


Mohlo by vás zajímat: