Google překladač: English Deutsch

Nabídka aktivní účasti na Konferenci GIS Esri v ČR

Autor článku: ARCDATA PRAHA   

Tags: Arcdata | Cubex Centrum | ESRI | GIS | Konference

Konference GIS Esri v CR-2225Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR 2022 se po­ma­lu blíží, a re­a­li­zač­ní tým bude velmi rád, když s ním bu­de­te sdí­let své za­jí­ma­vé pro­jek­ty, které se mohou stát in­spi­ra­cí ostat­ním. Akce se po třech le­tech usku­teč­ní pre­zenč­ně – a to sice 1. a 2. lis­to­pa­du v praž­ském Cubex Cen­t­ru. Jedná se tedy o ide­ál­ní pří­le­ži­tost před­sta­vit své vý­stu­py a skrze ně třeba i na­vá­zat kon­takt s dal­ší­mi ko­le­gy z oboru.

Pre­zen­to­vat se mů­že­te ně­ko­li­ka růz­ný­mi způ­so­by:

  • účas­tí v pře­hlíd­ce map a on­li­ne apli­ka­cí,
  • ob­ráz­kem či mapou v za­ha­jo­va­cí pre­zen­ta­ci,
  • před­náš­kou v živém pro­gra­mu kon­fe­ren­ce

Prihlaseni

Více in­for­ma­cí o jed­not­li­vých for­mách pre­zen­ta­ce na­lez­ne­te na strán­kách akce, ter­mín pro při­hlá­še­ní před­náš­ky je již 30. červ­na 2022.


Mohlo by vás zajímat: