Google překladač: English Deutsch

Záznam webináře CAE simulace nejen pro aerospace

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | CAE | Kosmonautika | Letectví | Simulace | Webináře

Zaznam webinare Advanced Engineering-2225Webi­nář od Advan­ced En­gi­nee­ring, ve kte­rém byly před­ve­de­ny během 90 minut po­kro­či­lé si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, je­jich mož­nos­ti, apli­ka­ce v praxi, me­to­dy a po­stu­py, pro­bě­hl ve čtvr­tek 16. červ­na 2022. Pre­zen­tu­jí­cí se po­dě­lili také o zku­še­nos­ti z en­gi­nee­rin­go­vých pro­jek­tů, které re­a­li­zu­jí pro své zá­kaz­ní­ky. Kdo přímé vy­sí­lá­ní ne­sti­hl, má nyní k dis­po­zi­ci mož­nost zhléd­nout celý webi­nář ze zá­zna­mu.

Obsah webi­ná­ře

 • Před­sta­ve­ní Advan­ced En­gi­nee­ring s.r.o. & Al­tair En­gi­nee­ring Inc.
  Tomáš Čurda
 • Tren­dy CAE si­mu­la­cí pro le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ku
  Voj­těch To­me­ček
 • Me­to­dy a ná­stro­je pro op­ti­ma­li­za­ce, kom­po­zit­ní struk­tu­ry
  Způ­so­by mo­de­lo­vá­ní a pre-pro­ces­sing, op­ti­ma­li­za­ce kom­po­zi­tů ve třech kro­cích, vy­ro­bi­tel­nost
  Mar­tin Kuklík
 • Au­to­ma­ti­zo­va­né zpra­co­vá­ní vý­sled­ků, pod­po­ra pro cer­ti­fi­ka­ce
  De­fi­ni­ce pro­blé­mu, cer­ti­fi­ka­ce ný­to­vých spojů, prak­tic­ká ukáz­ka
  Io­an­nis Mi­li­o­pou­los
 • Ze­fek­tiv­ně­ní vý­vo­je pro­duk­tů po­mo­cí Model Based De­ve­lo­p­ment
  Re­fe­ren­ce zá­kaz­ní­ků a tech­nic­ké po­stu­py včet­ně in­ter­ak­ce 1D-3D pro me­cha­t­ro­nic­ké ovlá­da­cí sys­témy kří­d­la le­ta­dla, kon­t­rol­ní sys­témy pro­vo­zu le­ta­dla, dy­na­mi­ka sys­té­mu pod­voz­ku pro při­stá­ní, hyd­rau­lic­ky ovlá­da­né klap­ky
  Christian Kehrer
 • Diskuse

Videozaznam Webinare

 


Mohlo by vás zajímat: