Google překladač: English Deutsch

Nejnovější řada monitorů USB-C od AOC

Autor článku: Redakce   

Tags: AGON by AOC | AOC | Hardware | Monitory | Řada V5 | USB-C

AOC PR V5-2230AOC ozna­mu­je nové mo­ni­to­ry řady V5 ur­če­né pře­de­vším pro do­má­cí uži­va­te­le nebo stu­den­ty, kteří chtě­jí sty­lo­vě up­gra­do­vat ob­ra­zov­ku ve své do­má­cí kan­ce­lá­ři. Jedná se o ze tří stran bez­rá­meč­ko­vé mo­de­ly, které na­bí­ze­jí tenký a ele­gant­ní de­sign s mi­ni­mál­ním pů­do­ry­sem. Jsou vy­ba­ve­ny po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi a pa­ra­me­t­ry jako je USB-C ko­nek­ti­vi­ta s mož­nos­tí na­pá­je­ní vý­ko­nem až 65 W.

Nové mo­de­ly mají roz­li­še­ní Full HD a QHD a úh­lo­příč­ky ob­ra­zov­ky v roz­sa­hu od 24”/60,4 cm (24V5C, 24­V5­CE), přes 27”/68,6 cm (27V5C, 27­V5­CE, Q27­V5C) až po 31,5”/80 cm (Q32­V5­CE). Těch­to prv­ních šest mo­de­lů řady V5 bude do­stup­ných od čer­ven­ce 2022.

Svěží design

Uži­va­te­lé často pra­cu­jí­cí z do­mo­va vědí, že pra­co­vat s malou ob­ra­zov­kou no­te­boo­ku není zdra­vé ani po­ho­dl­né. Díky tomu se vy­hra­ze­ný pra­cov­ní pro­stor s vel­kým mo­ni­to­rem a klá­ves­ni­cí/myší stal zá­kla­dem mnoha do­mác­nos­tí. Sty­lo­vé do­má­cí pro­stře­dí však trpí ob­jem­ným mo­ni­to­rem a změtí ka­be­lů, což ohro­žu­je de­sign in­te­ri­é­ru a aspek­ty po­ho­dy.

Mo­ni­to­ry řady V5 jsou vy­ve­de­ny v černé barvě a mají ze tří stran bez­o­kra­jo­vý de­sign a velmi úzký spod­ní rá­me­ček, navíc se super ten­kou zá­klad­nou (12,1 mm) s mož­nos­tí na­sta­ve­ní výšky o 130 mm, otá­če­ním, na­klá­pě­ním a pi­vo­tem (V5C), pro er­go­no­mic­ké po­u­ži­tí. Další mož­nos­tí je jed­no­duš­ší va­ri­an­ta pouze s funk­cí na­klá­pě­ní (V5CE).

LR pivot liquid design-2230

V jako univerzální

Hlav­ním rysem řady V5 je vše­stran­nost: Všech­ny mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny 4por­to­vým roz­bo­čo­va­čem USB 3.2 a ko­nek­to­rem USB-C s vý­ko­nem 65 W. Stu­den­ti, kteří si berou své table­ty/no­te­boo­ky domů, nebo fle­xi­bil­ní uži­va­te­lé WFH, kteří si při­ne­sou svůj no­te­book domů, aby mohli po­kra­čo­vat v práci u svého stolu, mohou jed­no­du­še při­po­jit svá za­ří­ze­ní a roz­ší­řit/zr­cadlit svůj dis­plej na své mo­ni­to­ry po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu USB-C. Při­po­je­ní USB-C bude také na­pá­jet/na­bí­jet při­po­je­né za­ří­ze­ní a sou­čas­ně pře­ná­šet sig­nál mezi za­ří­ze­ním a mo­ni­to­rem a navíc na­bí­zet pří­stup k dal­ším za­ří­ze­ním na ve­sta­vě­ném USB roz­bo­čo­va­či.

Zvenku uhlazené, uvnitř nadupané

Dis­ple­je řady V5 se vy­zna­ču­jí ši­ro­kým ga­mu­tem (se 120 % sRGB nebo vyš­ším, 90 % DCI-P3 nebo vyš­ším) a ba­rev­ně přes­ný­mi IPS (pro 24” a 27”) nebo VA pa­ne­ly (pro 32”). Je­jich ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 75 Hz pře­vy­šu­je 60Hz běžné kan­ce­lář­ské mo­de­ly a s dobou ode­zvy 4 ms GtG a pod­po­rou AMD Fre­e­Sync jsou vhod­né i pro pří­le­ži­tost­né herní se­an­ce. Ve­sta­vě­né re­pro­duk­to­ry (2x 3 W a 2x 5 W pro Q32­V5­CE) a ko­nek­tor pro slu­chát­ka doplňují vý­ba­vu splňující ná­ro­ky na ja­kou­ko­li zá­ba­vu.

Kom­pakt­ní 24” mo­de­ly 24V5C a 24­V5­CE, vy­ba­ve­né IPS pa­ne­ly s roz­li­še­ním Full HD (1920x1080), se snad­no ve­jdou i na ten nejmen­ší stůl.

AOC na­bí­zí také tři mo­ni­to­ry s IPS pa­ne­ly ve ve­li­kos­ti 27”, Full HD mo­de­ly 27V5C a 27­V5­CE nebo pak Q27­V5C s roz­li­še­ním QHD (2560x1440). QHD na 27­pal­cích je v sou­čas­nos­ti nej­lep­ší poměr ve­li­kos­ti ob­ra­zov­ky a roz­li­še­ní. Mo­ni­tor Q27­V5C při­ná­ší vy­ni­ka­jí­cí os­t­rost a jas a na­bí­zí lepší vlast­nos­ti ob­ra­zov­ky.

Nej­vět­ším mo­de­lem řady je Q32­V5­CE. Na­bí­zí ze tří stran bez­rá­meč­ko­vý 31,5” VA panel s roz­li­še­ním QHD (2560×1440). Q32­V5­CE po­krý­vá velké pro­cen­to zor­né­ho pole uži­va­te­le pouze s malým pů­do­ry­sem a vy­ho­vu­je uži­va­te­lům, kteří po­tře­bu­jí vel­kou plo­chu ob­ra­zov­ky na stís­ně­ném pro­sto­ru. Sto­jan Q32­V5­CE na­bí­zí na­sta­ve­ní sklo­nu o -5°/23°, ale také pod­po­ru­je mož­nost mon­tá­že VESA, stej­ně jako ostat­ní mo­de­ly umož­ňu­jí­cí vy­u­ži­tí ramen pro uchy­ce­ní mo­ni­to­ru. VA panel má kon­trast­ní poměr 3000:1.

Dostupnost a ceny

Mo­ni­to­ry AOC 24V5C, 24­V5­CE, 27V5C, 27­V5­CE, Q27­V5C a Q32­V5­CE budou do­stup­né od čer­ven­ce 2022 za níže uve­de­né do­po­ru­če­né kon­co­vé ceny:

24V5C   6559 Kč (269 Eur)
24­V5­CE  5829 Kč (239 Eur)
27V5C  7289 Kč (299 Eur)
27­V5­CE  6799 Kč (279 Eur)
Q27­V5C 9239 Kč (379 Eur)
Q32­V5­CE 9719 Kč (399 Eur)

Další in­for­ma­ce na­jde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách AGON by AOC nebo sle­duj­te AGON by AOC na Fa­ce­boo­ku, Twit­te­ru nebo In­stagra­mu.


Mohlo by vás zajímat: