Google překladač: English Deutsch

IPS monitor EIZO FlexScan EV2490 s USB-C

Autor článku: EIZO   

Tags: 24 palců | Eizo | EV2490 | FlexScan | Hardware | IPS | Monitory | USB-C

FlexScan EV2490-2230S monitorem FlexScan EV2490 představuje společnost EIZO monitor IPS, který kombinuje moderní funkce s vy­ni­kající kvalitou obrazu a díky svému 23,8palcovému formátu se hodí na každé pracoviště. Vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ta ob­ra­zu, do­ko­na­lá er­go­no­mie a vy­so­ká fle­xi­bi­li­ta: mo­der­ní pra­cov­ní svět klade na tech­nic­ké vy­ba­ve­ní stále vyšší ná­ro­ky.

Mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2490 je splňuje všech­ny a je vhod­ný pro po­u­ži­tí na ja­kém­ko­li pra­co­viš­ti – ať už v do­má­cí pra­cov­ně, u kan­ce­lář­ské­ho stolu nebo na sdí­le­ném pra­co­viš­ti.

Na oplát­ku na­bí­zí 23,8pal­co­vý mo­ni­tor IPS při­po­je­ní USB-C. FlexS­can EV2490 při­jí­má pro­střed­nic­tvím to­ho­to roz­hra­ní ob­ra­zo­vé i zvu­ko­vé sig­ná­ly a mnoho dal­ší­ho. Na­pří­klad na­pá­je­cí výkon 70 wattů za­jiš­ťu­je plné ba­te­rie no­te­boo­ku během práce a činí ex­ter­ní na­pá­je­cí zdro­je zby­teč­ný­mi. Díky in­te­gro­va­né­mu ether­ne­to­vé­mu portu mohou i po­čí­ta­če, které jsou stan­dard­ně vy­ba­ve­ny pouze bez­drá­to­vou sítí WLAN, při­po­jo­vat k in­ter­ne­tu přes kabel. Tři porty USB typu A navíc umožňují při­po­je­ní pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní, jako je klá­ves­ni­ce nebo webo­vá ka­me­ra. Díky funk­ci ře­tě­zo­vé­ho za­po­je­ní až čtyř mo­ni­to­rů a in­te­gro­va­né­mu pře­pí­na­či KVM se nový model FlexS­can skvě­le hodí i do pra­cov­ních pro­stře­dí s více mo­ni­to­ry a po­čí­ta­či.
Pra­cov­ní mo­ni­tor se tak stává pl­no­hod­not­nou do­ko­va­cí sta­ni­cí a je doma všude tam, kde je vy­ža­do­vá­na fle­xi­bi­li­ta: No­te­boo­ky stačí při­po­jit je­di­ným ka­be­lem a jsou oka­mži­tě plně funkč­ní. To je ide­ál­ní pro pře­pí­ná­ní mezi do­má­cí a kan­ce­lář­skou prací i pro sdí­le­né stoly. Kromě při­po­je­ní USB-C na­bí­zí model EV2490 také roz­hra­ní Dis­pla­y­Port a HDMI.

EIZO FlexScan EV2490-2230

Bez ohle­du na to, kde je po­u­ží­ván, mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2490 vy­ni­ká svým vy­so­ce kon­trast­ním IPS dis­ple­jem bez bli­ká­ní s ši­ro­kým po­zo­ro­va­cím úhlem a roz­li­še­ním Full HD (1920 x 1080 pi­xe­lů). An­ti­re­flex­ní vrst­va, so­fis­ti­ko­va­ná au­to­ma­tic­ká re­gu­la­ce jasu a fle­xi­bil­ní mož­nos­ti na­sta­ve­ní výšky, ná­klo­nu, na­to­če­ní a oto­če­ní za­jiš­ťu­jí še­tr­né ovlá­dá­ní a vy­ni­ka­jí­cí er­go­no­mii.

Stej­ně pro­myš­le­ný je i způ­sob ba­le­ní mo­de­lu EV2490. Mo­ni­tor je cer­ti­fi­ko­ván podle stan­dar­dů udr­ži­tel­nos­ti TCO Cer­ti­fied Ge­ne­rati­on 9, EPEAT a Ener­gyStar a je prv­ním pro­duk­tem řady FlexS­can, u kte­ré­ho spo­leč­nost EIZO upus­ti­la od plas­tů a po­ly­sty­re­nu v oba­lech. Místo toho je mo­ni­tor bez­peč­ně za­ba­len do li­so­va­né buni­či­ny vy­ro­be­né z recyklo­va­né­ho kar­to­nu a no­vi­no­vé­ho pa­pí­ru. Při­lo­že­né ka­be­ly jsou místo plas­to­vých sáčků v celulózo­vých tka­ni­nách.
Tímto zá­sad­ně pře­pra­co­va­ným de­signem obalu spo­leč­nost EIZO pod­tr­hu­je své tvr­ze­ní, že je do­da­va­te­lem IT, pro kte­ré­ho je mo­der­ní tech­no­lo­gie stej­ně dů­le­ži­tá jako od­po­věd­né jed­ná­ní, udr­ži­tel­nost a tr­van­li­vost vý­rob­ků. Spo­leč­nost EIZO proto na model EV2490 po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku.

Vlastnosti

  • 23,8" mo­ni­tor ve for­má­tu 16:9 s roz­li­še­ním 1920 x 1080 pi­xe­lů a tech­no­lo­gií IPS pro vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu ob­ra­zu
  • Na­pá­je­cí funk­ce pro table­ty a no­te­boo­ky díky roz­hra­ní USB-C 3.1 s pře­no­sem sig­ná­lu Dis­pla­y­Port a s na­pá­je­cím vý­ko­nem až 70 W
  • Rá­me­ček tenký pouze 1 mm pro ex­trém­ně kom­pakt­ní a mi­mo­řád­ně pou­ta­vý vzhled
  • Kon­trast 1000:1, jas 250 cd/m², po­zo­ro­va­cí úhel 178°
  • Funk­ce Auto-Eco­View, Eco­View-Index a Eco­View-Op­ti­mi­zer pro nej­vyš­ší úspo­ru ener­gie a op­ti­mál­ní er­go­no­mii
  • Funk­ce ře­tě­ze­ní USB-C (vý­stup USB-C) pro pro­po­je­ní více ob­ra­zo­vek
  • Sig­ná­lo­vé vstu­py USB-C (Dis­pla­y­Port Alt Mode), Dis­pla­y­Port, HDMI

Pětiletá záruka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly FlexS­can, a tedy i pro mo­ni­tor EV2490. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Do­stup­nost

Mo­ni­tor EV2490 je již v pro­de­ji. Do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 12 890 Kč.


Mohlo by vás zajímat: