Google překladač: English Deutsch

Jak navrhnout efektivní a spolehlivý systém CubeSat

Autor článku: EMWorks   

Tags: Antény | CAE | CubeSat | EMWORKS | Simulace | Vzdělávání | Webinar

Návrh CubeSat Systemu-2232Na tomto webi­ná­ři ve čtvr­tek 18. srpna v 15 a 20 hodin se bude EMWorks za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s ná­vrhem Cu­be­Sat a ukáže, jak po­u­ží­vat 3D vy­so­ko­frekvenč­ní elek­tro­mag­ne­tic­ký si­mu­lač­ní soft­ware k do­sa­že­ní efek­tiv­ní­ho a spo­leh­li­vé­ho ná­vr­hu sys­té­mu Cu­be­Sat. Po mnoho let byly kon­venč­ní sa­te­li­ty je­di­nou mož­nos­tí pro kos­mic­ký prů­my­sl.

Sa­te­li­ty spo­tře­bo­vá­va­jí velké množ­ství ener­gie, stojí mi­li­o­ny do­la­rů a je­jich vý­ro­ba trvá ně­ko­lik let. Proto je vždy vy­rá­bě­ly velké spo­leč­nos­ti a vlád­ní or­ga­ni­za­ce. Na­pro­ti tomu dru­ži­ce ve tvaru krych­le (Cu­be­Sats) si v po­sled­ních le­tech zís­ka­ly ob­li­bu, pro­to­že jsou lehké a lze je po­sta­vit z ko­merč­ních ho­to­vých kom­po­nent. Staly se proto pří­stup­né ve­řej­nos­ti a před­sta­vu­jí ná­kla­do­vě efek­tiv­ní al­ter­na­ti­vu pro vesmír­né mise. Cu­be­Sa­ty lze vy­u­žít v růz­ných ob­las­tech, jako je dál­ko­vý prů­zkum Země a ko­mu­ni­ka­ce. Stej­ně jako každá dru­ži­ce se i Cu­be­Sa­ty sklá­da­jí z an­té­ny a rá­di­o­vé­ho ko­mu­ni­kač­ní­ho sys­té­mu. Hlav­ní funk­cí rá­di­o­vé­ho sub­sys­té­mu je za­jis­tit spo­leh­li­vou ko­mu­ni­ka­ci mezi Cu­be­Sa­ty a po­zem­ní sta­ni­cí. An­té­na je klí­čo­vou sou­čás­tí ko­mu­ni­kač­ní­ho sys­té­mu. Slou­ží k ode­sí­lá­ní a při­jí­má­ní in­for­ma­cí do po­zem­ní sta­ni­ce a z ní. Návrh ta­ko­vé an­té­ny je ná­roč­ný, pro­to­že musí splňovat ně­ko­lik ome­ze­ní sou­vi­se­jí­cích s ve­li­kos­tí, hmot­nos­tí a vý­ko­nem Cu­be­Sa­tu a zá­ro­veň po­sky­to­vat vy­so­ký výkon an­té­ny.

Registrace EMWorks 
 
 

Mohlo by vás zajímat: