Google překladač: English Deutsch

Nové plně odolné notebooky WEROCK Rockbook X550 G2 a X540

Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies   

Tags: Hardware | Notebooky | Rock­book | WEROCK | X540 | X550 G2

Werock Rockbook x550 x540-2233Spo­leč­nost WEROCK ozna­mu­je uve­de­ní dvou odol­ných no­te­boo­ků. Tyto vý­kon­né a ino­va­tiv­ní no­te­boo­ky byly na­vr­že­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí se slo­ži­tý­mi úlo­ha­mi na nej­růz­něj­ších mís­tech, kde je vy­ža­do­ván vy­so­ký výkon a ob­zvláš­tě vy­so­ká spo­leh­li­vost. Jsou vy­ba­ve­ny pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce (až i7) a až 32 GB pa­mě­ti RAM, pod­po­ru­jí nový stan­dard Wi-Fi 6 WLAN a úspěš­ně pro­šly nej­ná­roč­něj­ší­mi testy.

No­te­boo­ky Rock­book X540 a X550 G2 splňují po­ža­dav­ky pro­fe­si­o­ná­lů v te­rén­ních služ­bách v mnoha od­vět­vích. To proto, že mo­de­ly Rock­book X540 a X550 G2 jsou právě pro ta­ko­vé si­tu­a­ce na­vr­že­ny: jsou vy­ba­ve­ny řadou po­kro­či­lých ko­mu­ni­kač­ních funk­cí – včet­ně mož­nos­tí pro LTE a 5G (oče­ká­vá se v zimě 2022). Lze je po­u­ží­vat se všemi hlav­ní­mi na­vi­gač­ní­mi sys­témy GPS, mají Wi-Fi 6, Blu­e­to­o­th 5.2 a také řadu roz­hra­ní, na­pří­klad tři porty USB 3, HDMI a sé­ri­o­vý port.

Jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ším sys­té­mem Win­dows 11 Pro a pro­ce­so­ry Intel Core řady UP3 11. ge­ne­ra­ce (i5 a i7) spolu s in­te­gro­va­nou gra­fi­kou Intel Iris Xe a až 32 GB pa­mě­ti DDR4. Vý­sled­kem je vy­ni­ka­jí­cí výkon pro ši­ro­kou škálu da­to­vě a/nebo gra­fic­ky ná­roč­ných scé­ná­řů po­u­ži­tí a zá­ro­veň úspor­ná spo­tře­ba ener­gie. Obě za­ří­ze­ní mají vy­ni­ka­jí­cí mož­nos­ti roz­ší­ře­ní: Hlav­ní paměť NVMe je k dis­po­zi­ci v růz­ných kon­fi­gu­ra­cích až do 1 TB, slot pro pevný disk umožňuje roz­ší­ře­ní o dal­ších 5 TB úlož­né ka­pa­ci­ty a fle­xi­bil­ní pře­nos dat je možný pro­střed­nic­tvím slotu pro karty SDXC.

Jasné (700 nitů) 14 nebo 15,6pal­co­vé dis­ple­je Full-HD za­jiš­ťu­jí per­fekt­ní či­tel­nost dis­ple­je v noci i za jas­né­ho slu­neč­ní­ho svět­la. Mo­de­ly jsou vo­li­tel­ně k dis­po­zi­ci také s do­ty­ko­vým dis­ple­jem ovlá­da­ným v ru­ka­vi­cích. Mo­de­ly Rock­book X540 a Rock­book X550 G2 na­bí­ze­jí také nej­no­věj­ší funk­ce fy­zic­ké­ho za­bez­pe­če­ní a ochra­ny dat. Dis­krét­ní modul TPM 2.0, vo­li­tel­né pevné disky se sa­mo­čin­ným šif­ro­vá­ním a in­te­gro­va­ná tech­no­lo­gie De­vi­ce Pro­tecti­on Tech­no­lo­gy s funk­cí Boot Guard po­má­ha­jí chrá­nit sys­tém. Sní­mač otis­ků prstů, který je již sou­čás­tí stan­dard­ní­ho roz­sa­hu do­dáv­ky, pod­po­ru­je bez­peč­né při­hla­šo­vá­ní pro­střed­nic­tvím funk­ce Win­dows Hello, za­tím­co in­te­gro­va­ný slot pro zámek Kensing­ton chrá­ní pra­cov­ní sta­ni­ci před krá­de­ží.

Tyto plně odol­né no­te­boo­ky jsou na svou třídu lehké a kom­pakt­ní, váží jen 2,85, resp. 3,3 kg. Díky in­te­gro­va­ným dr­ža­dlům pro pře­ná­še­ní jsou za­ří­ze­ní velmi po­ho­dl­ná i při pře­pra­vě. Pro dlou­hé pra­cov­ní dny jsou no­te­boo­ky Rock­book X540 a X550 G2 vy­ba­ve­ny dvěma ba­te­ri­e­mi: ba­te­rií s ka­pa­ci­tou 46,6 Wh vy­mě­ni­tel­nou za pro­vo­zu a další pev­nou ba­te­rií s ka­pa­ci­tou 14,8 Wh. Během vý­mě­ny ba­te­rie zů­stá­vá za­ří­ze­ní plně funkč­ní. Díky kom­pakt­ním roz­mě­rům a dvěma ba­te­ri­ím vy­mě­ni­tel­ným za pro­vo­zu jsou oba mo­de­ly ide­ál­ní pro dlou­ho­do­bé po­u­ži­tí v te­ré­nu.

Mo­de­ly Rock­book X540 a X550 G2 jsou odol­né pro všech­ny ná­roč­né pod­mín­ky pro­vo­zu v te­ré­nu: mají krytí IP65, jsou odol­né proti pra­chu a vodě, splňují vo­jen­ské normy (MIL-STD-810G) pro tep­lo­tu, vlh­kost a vib­ra­ce, jsou tes­to­vá­ny na pády ze 122 cm z 26 stran. Jsou vhod­né i pro po­u­ži­tí v ex­trém­ních tep­lo­tách od -20 °C do +60 °C. To za­ru­ču­je nej­vyš­ší úroveň vý­ko­nu a spo­leh­li­vos­ti.

Funk­ce za­ří­ze­ní Rock­book X540 a X550 G2

 • Ro­bust­ní no­te­book pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • Vý­kon­né pro­ce­so­ry Intel Core i5/i7 11. ge­ne­ra­ce.
 • Dis­plej Full HD či­tel­ný na slun­ci a vo­li­tel­ný ka­pa­cit­ní do­ty­ko­vý dis­plej
 • Vy­lep­še­né pod­ni­ko­vé bez­peč­nost­ní funk­ce s čipem TPM 2.0, zám­kem Kensing­ton, vy­mě­ni­tel­nou pa­mě­tí a sní­ma­čem otis­ků prstů
 • Až 32 GB DDR4 RAM a 1 TB GB M.2 SSD úlo­žiš­tě
 • Roz­ši­řu­jí­cí slot pro druhý pevný disk s ka­pa­ci­tou až 5 TB nebo roz­ší­ře­ní na zá­kla­dě pro­jek­tu
 • Včet­ně sys­té­mu Win­dows 11 Pro
 • Četné porty včet­ně gi­ga­bi­to­vé­ho Ether­ne­tu a RS232
 • Odol­nost proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům podle MIL-STD-810G
 • Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle normy IP65.
 • Odo­lá­vá pádům z výšky více než 1,2 m
 • Ba­te­rie vy­mě­ni­tel­ná za pro­vo­zu pro ne­pře­tr­ži­tý pro­voz
 • Ve­sta­vě­ný sen­zor uBlox GPS/GNSS
 • Vo­li­tel­né při­po­je­ní 4G LTE
 • Dvou­pásmo­vá síť WLAN 2×2 MU-MIMO 802.11ax (cer­ti­fi­ko­va­ná Wi-Fi 6)
 • Roz­ší­ře­ný tep­lot­ní roz­sah od -20° C do +60° C
 • Emise CO2 z vý­ro­by a lo­gis­ti­ky plně kom­pen­zo­vá­ny

No­te­boo­ky Rock­book X540 a X550 G2 jsou velmi vhod­né pro na­sa­ze­ní v te­ré­nu, prů­mys­lu nebo na stav­bách, kde je za­po­tře­bí ro­bust­ní, ale vý­kon­né a roz­ši­ři­tel­né ře­še­ní. Uve­de­ním plně odol­ných mo­bil­ních no­te­boo­ků Rock­book X540 a Rock­book X550 G2 na trh roz­ši­řu­je WEROCK svůj seg­ment odol­ných mo­bil­ních po­čí­ta­čů o nej­no­věj­ší kom­plet­ní ba­lí­ček s vel­kým vý­ko­nem a vy­ni­ka­jí­cí spo­leh­li­vos­tí.

Ochra­na kli­ma­tu, sni­žo­vá­ní emisí CO2 a udr­ži­tel­ná ori­en­ta­ce do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce na­bý­va­jí na vý­zna­mu i v od­vět­ví IT. Vý­ro­ba po­čí­ta­čů s ne­ut­rál­ním kli­ma­tic­kým do­pa­dem sice není možná, vý­rob­ce však sli­bu­je kli­ma­tic­kou ne­utra­li­tu svých vý­rob­ků. Sou­čás­ti a do­da­va­te­lé jsou pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vá­ni z hle­dis­ka slu­či­tel­nos­ti s kli­ma­tic­ký­mi cíli spo­leč­nos­ti. Kromě toho jsou pra­vi­del­ně zve­řejňovány zprá­vy o po­kro­ku a ne­ú­spě­ších. Ne­vy­hnu­tel­né emise z vý­ro­by a lo­gis­ti­ky no­te­boo­ků jsou kom­pen­zo­vá­ny pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů Gold Stan­dard.

Mo­de­ly Rock­book X540 a Rock­book X550 G2 budou k dis­po­zi­ci od září 2022 a lze je za­kou­pit pro­střed­nic­tvím pří­mé­ho pro­de­je nebo ob­chod­ních part­ne­rů. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na www.werocktools.com/rugged-notebooks. Za úče­lem roz­ší­ře­ní pro­dej­ní sítě mohou zá­jem­ci z řad sys­té­mo­vých domů kon­tak­to­vat spo­leč­nost WEROCK za úče­lem re­gis­tra­ce part­ne­ra. Spo­leč­nost WEROCK na­bí­zí svým part­ne­rům ex­klu­ziv­ní pré­mi­o­vý ser­vis za­hr­nu­jí­cí celou škálu slu­žeb a kon­ku­renč­ní pod­mín­ky.


Mohlo by vás zajímat: