Google překladač: English Deutsch

EIZO FlexScan EV2781 s kvalitním obrazem a ergonomií

Autor článku: EIZO   

Tags: Eizo | EV2781 | FlexScan | IPS | Monitory | USB-C | WQHD

FlexScan EV2781-2234Nej­no­věj­ší pří­růs­tek do stále se roz­ši­řu­jí­cí řady kan­ce­lář­ských mo­ni­to­rů EIZO uka­zu­je, jak má vy­pa­dat mo­der­ní ko­nek­ti­vi­ta. 27­pal­co­vý mo­ni­tor IPS s roz­li­še­ním WQHD 2560 × 1440 pi­xe­lů na­bí­zí 1,8krát více pi­xe­lů než běžné dis­ple­je s roz­li­še­ním Full HD, což usnadňuje práci s více okny i po­u­ží­vá­ní ná­roč­ných apli­ka­cí s roz­sáh­lý­mi pa­ne­ly ná­stro­jů.

EIZO Flex­Scan EV2781 se díky své vše­stran­nos­ti skvě­le hodí do ja­ké­ho­ko­liv pra­cov­ní­ho pro­stře­dí. Mo­der­ní roz­hra­ní USB-C pře­ná­ší sou­čas­ně jak ob­ra­zo­vé nebo zvu­ko­vé sig­ná­ly , tak také USB po­ky­ny pro ří­ze­ní ob­ra­zo­vé­ho na­sta­ve­ní nebo pro mož­nost při­po­je­ní dal­ších USB pe­ri­fe­rií do mo­ni­to­ro­vé­ho USB hubu. Navíc mo­ni­tor po­sky­tu­je na­pá­je­ní až 70W pro kon­co­vá za­ří­ze­ní ja­ký­mi jsou např. lap­to­py nebo jiné pra­cov­ní sta­ni­ce. Dal­ší­mi roz­ši­řu­jí­cí­mi porty pro při­po­je­ní mo­ni­to­ru jsou Dis­pla­y­Port pří­pad­ně HDMI roz­hra­ní a čtyři na­va­zu­jí­cí porty USB.

Mo­ni­tor EIZO Flex­Scan EV2781 se hodí na každé pra­co­viš­tě – ať už jde o kla­sic­kou nebo do­má­cí kan­ce­lář nebo sdí­le­ný stůl. Mo­ni­tor je před­ur­čen i pro pro­stře­dí, kde se po­u­ží­vá více po­čí­ta­čů. Režim Pictu­re-by-Pictu­re zde v pří­pa­dě po­tře­by umožňuje do­kon­ce sou­čas­né zob­ra­ze­ní dvou zdro­jů sig­ná­lu a zjed­no­du­šu­je tak na­pří­klad pře­pí­ná­ní mezi pra­cov­ním a sou­kro­mým po­čí­ta­čem v do­má­cí kan­ce­lá­ři.

Na­sta­vi­tel­ný sto­jan mo­ni­to­ru Flex­Scan EV2781 za­jiš­ťu­je mi­mo­řád­ně vy­so­kou er­go­no­mii. Mo­ni­tor lze otá­čet a fle­xi­bil­ně na­sta­vo­vat jeho výšku, sklon a na­to­če­ní podle osob­ních po­třeb. Spolu s au­to­ma­tic­kou re­gu­la­cí jasu Auto Eco­View, účin­nou an­ti­re­flex­ní vrst­vou, dis­ple­jem bez bli­ká­ní a op­ti­ma­li­zo­va­ný­mi re­ži­my ob­ra­zu je mo­ni­tor še­tr­ný k očím i při dlou­ho­do­bém po­u­ží­vá­ní a po­má­há před­chá­zet bo­les­ti zad a pá­te­ře. Díky svým vlast­nos­tem je práce na mo­ni­to­ru Flex­Scan EV2781 pro­duk­tiv­ní a jed­no­du­še zá­bav­ná.

Spo­leč­nost EIZO při­klá­dá ochra­ně ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a udr­ži­tel­nos­ti stej­ný vý­znam jako er­go­no­mii. Proto je mo­ni­tor Flex­Scan EV2781 vy­ro­ben z 61 % z recyklo­va­né­ho plas­tu. Místo po­ly­sty­re­nu drží mo­ni­tor v obalu pevně li­so­va­ná celulóza a při­lo­že­né ka­be­ly jsou místo v plas­to­vých sáč­cích v celulózo­vých tka­ni­nách. Kromě toho je mo­ni­tor Flex­Scan EV2781 cer­ti­fi­ko­ván podle glo­bál­ních stan­dar­dů udr­ži­tel­nos­ti, jako jsou TCO Cer­ti­fied Ge­ne­rati­on 9, EPEAT a Ener­gyStar.

Spo­leč­nost EIZO tak pod­tr­hu­je svými ná­ro­ky po­zi­ci spe­ci­a­lis­ty na re­pro­duk­ci ob­ra­zu, pro kte­ré­ho je mo­der­ní tech­no­lo­gie stej­ně dů­le­ži­tá jako od­po­věd­né jed­ná­ní, udr­ži­tel­nost a ži­vot­nost vý­rob­ků. Spo­leč­nost EIZO proto na model EV2781 po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku.

Do­stup­nost

Mo­ni­tor EV2781 je do­stup­ný u spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­dej­ců za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu (včet­ně DPH) 16 790 CZK.

 


Mohlo by vás zajímat: