Google překladač: English Deutsch

Dřevěné konstrukce s AGACAD Wood Framing

Autor článku: Redakce   

Tags: AGACAD | Architektura | Arkance Systems | BIM | Revit | Stavebnictví | Wood Framing

Webinar Drevene konstrukce s AGACAD Wood Framing-arkance-systems-2234Na on-line pre­zen­ta­ci apli­ka­ce pro na­vr­ho­vá­ní dře­vě­ných kon­struk­cí v úterý 6. září v 9:00 hodin zve Ar­kan­ce Sys­tems. Wood Fra­ming je 3D BIM soft­ware pro mo­de­lo­vá­ní dře­vě­ných kon­struk­cí v Au­to­de­sk Re­vi­tu a je pre­zen­to­ván jako nej­fle­xi­bil­něj­ší BIM soft­ware na trhu pro kon­struk­ce jed­no­vrs­tvých nebo ví­ce­vrs­tvých dře­vě­ných stěn, stro­pů a střech. Na­bí­zí ře­še­ní pro rá­mo­vá­ní pre­fab­ri­ko­va­ných pa­ne­lů, dře­vě­ných krovů a vaz­ní­ků.

Spe­ci­ál­ní ná­stro­je po­mo­hou s na­vr­ho­vá­ním kon­struk­cí vy­ro­be­ných z kří­žem la­mi­no­va­ných dře­vě­ných pa­ne­lů (CLT), z kon­strukč­ních izo­lač­ních pa­ne­lů (SIPs) nebo z masiv­ních dře­vě­ných rá­mo­vých kon­struk­cí.

Za­jí­má vás, jak snad­no vy­tvo­řit dře­vě­né rá­mo­vé kon­struk­ce nebo kon­struk­ce z CLT pa­ne­lů? Nejen to se do­zví­te na tomto webi­ná­ři. V jeho prů­bě­hu se do­zví­te, jak začít na­vr­ho­vat dře­vě­né kon­struk­ce s po­mo­cí AGA­CAD Wood Fra­min­gu. Uká­zá­ny budou pří­kla­dy rá­mo­vá­ní pre­fab­ri­ko­va­ných rá­mo­vých pa­ne­lů stěn, stro­pů a střech, ge­ne­ro­vá­ní dře­vě­ných krovů a střeš­ních vaz­ní­ků. Před­sta­ve­ny mož­nos­ti pro kon­struk­ce z CLT a SIPS pa­ne­lů. Účast­ní­ci se po­dí­va­jí na mož­nos­ti au­to­ma­tic­ké­ho ge­ne­ro­vá­ní vý­kre­sů a dozví se o mož­nos­tech ex­por­tu prvků pro vý­ro­bu na CNC stro­jích a CAD/CAM vý­rob­ních lin­kách.

Více in­for­ma­cí o mož­nos­tech pro­duk­tu na­lez­ne­te na pro­duk­to­vé strán­ce AGA­CAD Wood Fra­ming Suite.

Účast na webi­ná­ři je zdar­ma. Webi­nář pro­bí­há přes apli­ka­ci Micro­soft Teams.

Re­gis­truj­te se po­mo­cí for­mu­lá­ře na tomto od­ka­zu, ná­sled­ně bu­de­te kon­tak­to­vá­ni e-mai­lem.


Mohlo by vás zajímat: