Google překladač: English Deutsch

DYTRON EXPERIENCE FORUM 2022 představí digitální kontinuitu vývojově-výrobního procesu

Autor článku: DYTRON   

Tags: 3DE­x­pe­ri­en­ce | Dytron | Konference | Uživatelé

Dytron Forum 2022-2235V po­sled­ních le­tech se prů­mys­lo­vé vý­rob­ní firmy čím dál tím více za­mě­řu­jí na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci svého pod­ni­ku. Uvě­do­mu­jí si, že v dneš­ní slo­ži­té době po­tře­bu­jí zlep­šit vý­kon­nost firmy a pod­po­řit její eko­no­mic­ký růst. Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce mění způ­sob, jakým pod­ni­ky úspěš­ně fun­gu­jí v době krize. Umožňuje fir­mám po­kra­čo­vat v čin­nos­ti, když jsou za­sa­že­ny ne­o­če­ká­va­ný­mi okol­nost­mi, a také do­sáh­nout vyšší pro­duk­ce a efek­ti­vi­ty ve vý­ro­bě.

Na 20. roč­ní­ku kon­fe­ren­ce DY­TRON EX­PE­RI­EN­CE FORUM 2022 uká­že­me, v čem spo­čí­vá di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce prů­mys­lo­vé­ho vý­rob­ní­ho pod­ni­ku.

Před­sta­ví­me kom­plex­ní di­gi­tál­ní pro­ces od ná­pa­du po vý­ro­bu pro­duk­tu, a to krok za kro­kem. Celý vý­vo­jo­vě–vý­rob­ní pro­ces bude si­mu­lo­ván s vy­u­ži­tím jed­not­né prů­mys­lo­vé di­gi­tál­ní plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE. Na kon­fe­ren­ci se bu­de­me zejmé­na za­bý­vat pří­no­sy jed­not­né di­gi­tál­ní plat­for­my, od­po­ví­me na otáz­ky, které si v dneš­ní době kla­dou ma­na­že­ři a špič­ko­ví spe­ci­a­lis­té prů­mys­lo­vých vý­rob­ních pod­ni­ků a spo­leč­ně po­ve­de­me in­ter­ak­tiv­ní dis­ku­si na ak­tu­ál­ní té­ma­ta.

Dytron-IMG 3331-

Kon­fe­ren­ce DY­TRON EX­PE­RI­EN­CE FORUM 2022 pro­běh­ne ve dvou dnech 21. – 22. 09. 2022 a na­bíd­ne velmi na­bi­tý a lá­ka­vý pro­gram, který je do­pl­něn i do­pro­vod­ným pro­gra­mem, jízdou v le­gen­dár­ním ve­te­rá­nu VE­LO­REX, gol­fo­vou hrou a spo­le­čen­ským ve­če­rem.

Vy­u­žij­te této pří­le­ži­tos­ti po­tkat se s na­ši­mi od­bor­ní­ky a dal­ší­mi spe­ci­a­lis­ty a ma­na­že­ry růz­ných firem a na­čer­pej­te nové zku­še­nos­ti a mož­nos­ti pro Vaši spo­leč­nost. In­for­ma­ce o akci a pro­gra­mu včet­ně re­gis­tra­ce jsou uve­de­ny na www.dytron.cz/events/dytron-experience-forum-2022/.

 


Mohlo by vás zajímat: