Google překladač: English Deutsch

BenQ uvádí na trh osvětlení k monitoru ScreenBar Halo

Autor článku: BenQ   

Tags: BenQ | Hardware | Monitory | Osvětlení | Scre­enBar Halo

BenQ ScreenBar Halo preview-2237Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh Scre­enBar Halo. Uni­kát­ní osvět­le­ní k mo­ni­to­ru za­jis­tí kva­lit­něj­ší svě­tel­né pro­stře­dí při práci i zá­ba­vě. Tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci a ná­roč­ní uži­va­te­lé se­dí­cí před mo­ni­to­ry dlou­hé ho­di­ny mohou vy­u­žít výhod nové série BenQ Mo­ni­tor Light, resp. mo­de­lu Scre­enBar Halo. Ino­va­tiv­ní de­sign no­vin­ky vy­u­ží­vá pa­ten­to­va­ný upevňovací klip, kte­rým lze svět­lo osa­dit k ja­ké­mu­ko­li mo­ni­to­ru včet­ně za­kři­ve­ných, a to bez nut­nos­ti po­u­ži­tí šrou­bů nebo le­pe­ní.

Na­bí­zí funk­ci před­ní­ho a zad­ní­ho osvět­le­ní, které lze za­pí­nat a vy­pí­nat přes bez­drá­to­vé ovlá­dá­ní a na­sta­vo­vat v růz­ných úrov­ních jasu a tep­lo­ty svět­la.

Před­ní svět­lo za­jiš­ťu­je in­ten­ziv­ní osví­ce­ní s jasem 500 luxů na 63×40 cm velké ploše stolu, zabraňuje od­ra­zu od ob­ra­zov­ky a sni­žu­je účin­ky a ne­bez­peč­ný vliv bli­ká­ní a mod­ré­ho svě­tel­né­ho spek­tra. In­te­gro­va­ný sní­mač okol­ní­ho osvět­le­ní au­to­ma­tic­ky upra­vu­je jas, za­tím­co bez­drá­to­vý ovla­dač umožňuje ma­nu­ál­ní ovlá­dá­ní jed­ním do­ty­kem včet­ně změny re­ži­mů.

Zadní svět­lo je osa­ze­no di­fu­zo­rem rov­no­měr­ně roz­pty­lu­jí­cím svět­lo na vel­kou plo­chu za mo­ni­to­rem tak, aby vy­tvo­ři­lo pří­jem­né ne­ru­ši­vé pro­stře­dí.

BenQ ScreenBar Halo workplace-2237

BenQ Scre­enBar Halo je k dis­po­zi­ci u vy­bra­ných pro­dej­ců či pro­střed­nic­tvím ofi­ci­ál­ní­ho ob­cho­du BenQ za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 4190 Kč, resp. 169 € včet­ně DPH.

Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.BenQ.cz.


Mohlo by vás zajímat: