Google překladač: English Deutsch

3Dwiser představí na MSV 3D tiskárny pro průmysl

Autor článku: Redakce   

Tags: 3D tiskárny | 3Dwiser | EVO-tech | Formlabs | Markforget | Meltio | MSV | Výstavy

msv-brno-3dwiser-stanek-2237V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de je do­ká­žou s vý­ho­dou za­stou­pit – a navíc při­nes­ly úplně nové mož­nos­ti vý­ro­by. Zá­jem­ci z čes­ké­ho prů­mys­lu navíc kla­dou na vý­tis­ky stále větší ná­ro­ky, roz­ši­řu­jí se tak nové tech­no­lo­gie a ma­te­ri­á­ly.

Pro­hléd­nout si je mů­že­te také v ex­po­zi­ci české spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser.

Uvi­dí­te zde 3D tis­kár­ny:

  • kovů a odol­ných kom­po­zi­tů – Mel­tio, Mark­for­ged,
  • práš­ko­vých po­ly­me­rů a prys­ky­řic – For­mlabs,
  • ultra po­ly­me­rů – Mi­ni­Fac­to­ry,
  • ter­mo­plas­tů – Ul­ti­ma­ker, BCN3D, EVO-tech (v české pre­mi­é­ře).

Chy­bět ale ne­bu­dou ani vy­bra­né 3D ske­ne­ry ZEISS a Shi­ning 3D nebo i za­jí­ma­vé pří­slu­šen­ství.

3Dwiser najdete na MSV (4.–7. 10. 2022) v pa­vi­lonu A1, stá­nek č. 011.


Mohlo by vás zajímat: