Google překladač: English Deutsch

WEROCK rozšiřuje nabídku servisu a záruky

Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies   

Tags: Hardware | Odolné | Robustní | Servis | WEROCK | Záruka Plus

Werock-servis-zaruka-2240Werock Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vých odol­ných table­tů, no­te­boo­ků a ka­pes­ních mo­bil­ních po­čí­ta­čů, roz­ši­řu­je a zkva­litňuje na­bíd­ku ser­vi­su a zá­ru­ky svých pro­duk­tů ve pro­spěch svých zá­kaz­ní­ků. Mezi no­vin­ky patří dob­ro­vol­né pro­dlou­že­ní zá­ru­ky na 24 mě­sí­ců u všech vý­rob­ků a za­ve­de­ní nové na­bíd­ky slu­žeb „Zá­ru­ka Plus“.

Díky pro­dlou­že­ní zá­ru­ky vý­rob­ce na 24 mě­sí­ců na­bí­zí spo­leč­nost Werock svým zá­kaz­ní­kům do­da­teč­nou jis­to­tu bez do­da­teč­ných ná­kla­dů ob­vyk­lých v tomto od­vět­ví – což je vý­raz­ně lepší na­bíd­ka ve srov­ná­ní s jed­no­le­tou zá­ruč­ní lhů­tou ob­vyklou v od­vět­ví prů­mys­lo­vých po­čí­ta­čů. Nová zá­ru­ka se vzta­hu­je na všech­ny pro­duk­ty za­kou­pe­né od spo­leč­nos­ti Werock nebo je­jích pro­dej­ců po 30. srpnu 2022. Pro vy­u­ži­tí pro­dlou­že­né zá­ru­ky není nutná sa­mo­stat­ná re­gis­tra­ce. Pro op­ti­mál­ní bez­peč­nost a plá­no­vá­ní po celou dobu po­u­ží­vá­ní lze v zá­vis­los­ti na mo­de­lu sjed­nat pro­dlou­že­ní zá­ru­ky na 36 až 60 mě­sí­ců.

Sa­mot­né opra­vy pro­bí­ha­jí transpa­rent­ně pro­střed­nic­tvím on­li­ne sys­té­mu pod­po­ry po­sky­to­va­te­le, který sli­bu­je ne­u­stá­lý pře­hled o ak­tu­ál­ním stavu pro­ce­su v re­ál­ném čase. Ač­ko­li spo­leč­nost Werock ne­na­bí­zí v rámci stan­dard­ní zá­ru­ky žád­nou ga­ran­to­va­nou dobu pod­po­ry, tým se snaží po­skyt­nout první od­po­věď a pomoc na do­ta­zy během pra­cov­ní doby do 1 ho­di­ny. Před­lo­že­ný hard­ware by měl být do­kon­čen do 7 dnů.

Ve Weroc­ku jsou pře­svěd­če­ni o kva­li­tě svých vý­rob­ků a počet oprav hard­wa­ru za po­sled­ní dva roky jim jasně uka­zu­je, že tento krok mohou bez vá­há­ní uči­nit. Je­jich vý­rob­ky jsou od zá­kla­du kon­stru­o­vá­ny jako ro­bust­ní a odol­né, což po­tvr­zu­jí i zku­šeb­ní la­bo­ra­to­ře. Dobrý a rych­lý ser­vis je sou­čás­tí je­jich chá­pá­ní dob­ré­ho vzta­hu se zá­kaz­ní­kem. Sa­mo­zřej­mě také vědí, že pro je­jich uži­va­te­le je dů­le­ži­té, aby vý­pad­ky za­ří­ze­ní byly co nej­krat­ší. Proto je sa­mo­zřej­mos­tí, že všech­ny ser­vis­ní líst­ky vy­ři­zu­jí co nej­rych­le­ji.

Werock také před­sta­vu­je nový pré­mi­o­vý ba­lí­ček slu­žeb „Zá­ru­ka Plus“ a tím se jasně od­li­šu­je od kon­ku­ren­ce. Ser­vis­ní ba­lí­ček doplňuje zá­ruč­ní zpra­co­vá­ní ori­en­to­va­né na zá­kaz­ní­ka o vše­stran­nou ochra­nu, která se vzta­hu­je i na ná­hod­ná po­ško­ze­ní způ­so­be­ná ne­ho­da­mi a běž­ným opo­tře­be­ním během smluv­ní­ho ob­do­bí. Zá­ru­ku Plus lze také za­kou­pit až 90 dní po prv­ním ná­ku­pu. Ba­lí­ček je pře­de­vším na­vr­žen jako sku­teč­ný ba­lí­ček ochra­ny TCO (Total Cost of Ow­ner­ship) a za­hr­nu­je i krytí škod způ­so­be­ných po­žá­rem, krá­de­ží nebo úpl­nou ztrá­tou, např. v dů­sled­ku pře­je­tí. To zna­me­ná, že v pří­pa­dě ne­před­ví­da­ných udá­los­tí si uži­va­te­lé mohou být jisti, že je­jich za­ří­ze­ní bude ob­no­ve­no bez do­da­teč­ných ná­kla­dů nebo del­ších od­stá­vek. Pokud již není možné za­ří­ze­ní opra­vit, spo­leč­nost Werock jej na­hra­dí ná­hrad­ním za­ří­ze­ním stej­né nebo lepší spe­ci­fi­ka­ce.

Další in­for­ma­ce o no­vých zá­ruč­ních ba­líč­cích na­jde­te na ​www.​werocktools.​com/​product-​warranty. Ba­líč­ky slu­žeb jsou oka­mži­tě k dis­po­zi­ci u spo­leč­nos­ti Werock i u při­dru­že­ných pro­dej­ních part­ne­rů.


Mohlo by vás zajímat: