Google překladač: English Deutsch

Nové dokovací USB-C monitory Philips s webkamerou

Autor článku: MMD   

Tags: Hardware | MMD | Monitory | Philips | USB-C | Webkamera

Monitory Philips-2241S ohle­dem na ne­u­stá­lé změny pra­cov­ních rytmů, pro­sto­rů a stylů uvádí spo­leč­nost MMD, před­ní spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je a li­cenč­ní part­ner pro mo­ni­to­ry znač­ky Phi­lips, novou řadu mo­de­lů na­vr­že­ných tak, aby vy­ho­vo­va­ly těmto dy­na­mic­kým po­tře­bám. Mo­ni­to­ry Phi­lips 34B1U­5600CH, 24B1U­5301H a 27B1U­5601H na­bí­ze­jí ši­ro­kou škálu funk­cí, které za­jiš­ťu­jí snad­né vi­deo­kon­fe­ren­ce, pro­duk­ti­vi­tu a po­hod­lí na kaž­dém typu pra­co­viš­tě.

Při­tom upřed­nostňují jed­no­du­ché při­po­je­ní jed­ním ka­be­lem a mul­ti­tasking.

Klíčové vlastnosti

  • 5MP webo­vá ka­me­ra s mi­k­ro­fo­nem s po­tla­če­ním šumu a du­ál­ní­mi 5wat­to­vý­mi in­te­gro­va­ný­mi re­pro­duk­to­ry pro do­ko­na­lé vi­deo­kon­fe­ren­ce
  • Pro­to­kol USB 3.2 pro vy­so­ko­rych­lost­ní pře­nos dat
  • Dis­pla­y­Port vý­stup pro při­po­je­ní dal­ších dis­plejů
  • Ve­sta­vě­ný KVM pře­pí­nač pro snad­né pře­pí­ná­ní mezi zdro­ji
  • 27” a 34” mo­de­ly také na­bí­zí USB-C Doc­king s RJ45 a na­pá­je­ní až 100 W
  • Power­Sen­sor pro sní­že­ní ná­kla­dů na ener­gii až o 80 %
  • Smar­tEr­go­Base pro er­go­no­mic­ké na­sta­ve­ní zvy­šu­jí­cí po­hod­lí
  • 100% recyklo­va­tel­ný oba­lo­vý ma­te­ri­ál

Každodenní profesionální spojenec

Mo­ni­to­ry Phi­lips 24B1U­5301H, 27B1U­5601H a 34B1U­5600CH jsou na­vr­že­ny tak, aby usnad­ni­ly každý úkol a po­sky­to­va­ly jasné a živé ob­ráz­ky a cel­ko­vou kva­li­tu ob­ra­zu, která po­tě­ší i ty nej­ná­roč­něj­ší pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti CAD-CAM, 3D gra­fi­ky nebo fo­to­gra­fo­vá­ní. Všech­ny tři mo­de­ly na­bí­ze­jí ostrý obraz a extra ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí­mi úhly 178/178°, ať už díky IPS (mo­de­ly 24” a 27”) nebo VA tech­no­lo­gii (34” model). Mo­de­ly 34B1U­5600CH a 27B1U­5601H na­bí­ze­jí Crys­talClear Quad HD pro po­sky­to­vá­ní jas­ných a ži­vých ob­ráz­ků, a kva­li­tu ob­ra­zu, která po­tě­ší i ty nej­ná­roč­něj­ší pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti CAD-CAM, 3D gra­fi­ky nebo fo­to­gra­fo­vá­ní.

Na vy­so­ké úrov­ni je ko­nek­ti­vi­ta a mul­ti­tasking. Díky ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gii, jako je USB-C do­ko­vá­ní s jed­ním ka­be­lem, je umož­něn sou­čas­ný vy­so­ko­rych­lost­ní pře­nos dat, při­po­je­ní k síti a na­bí­je­ní no­te­boo­ku. In­te­gro­va­ný Mul­tiC­li­ent KVM pře­pí­nač zase umožňuje uži­va­te­lům ovlá­dat dva sa­mo­stat­né po­čí­ta­če po­mo­cí je­di­né se­sta­vy mo­ni­tor-klá­ves­ni­ce-myš a umožňuje jim pře­pí­nat mezi zdro­ji stisk­nu­tím tla­čít­ka. Dis­pla­y­Port-out je další funk­cí, která zjed­no­du­šu­je pra­cov­ní den tím, že uži­va­te­lům umožňuje zře­tě­ze­ní je­jich pra­cov­ní sta­ni­ce, a fun­gu­je s USB 3.2 pro rych­lej­ší a kom­plet­něj­ší vý­stup pro pe­ri­fer­ní za­ří­ze­ní. Umís­tě­ny jsou na stra­ně, čímž se mi­ni­ma­li­zu­je změť ka­be­lů.

Spo­lu­prá­ci, ať už osob­ní nebo vir­tu­ál­ní, usnadňují všech­ny tři mo­de­ly díky vý­ba­vě, jako je ve­sta­vě­ná 5MP webo­vá ka­me­ra, mi­k­ro­fon s po­tla­če­ním hluku a re­pro­duk­to­ry. Za­tím­co mi­k­ro­fon a re­pro­duk­to­ry za­jiš­ťu­jí jas­nou ko­mu­ni­ka­ci, webo­vá ka­me­ra chrá­ní sou­kro­mí uži­va­te­lů pro­střed­nic­tvím fy­zic­ké­ho pře­pí­na­če a je vy­ba­ve­na po­kro­či­lý­mi sen­zo­ry pro rych­lé a bez­peč­né roz­po­zná­ní ob­li­če­je po­mo­cí Win­dows Hello.

A pro­to­že dlou­hé ho­di­ny práce na po­čí­ta­či si mohou rych­le vy­brat svou daň, ať už pra­cu­je­te z do­mo­va nebo z kan­ce­lá­ře, mo­ni­to­ry Phi­lips 24B1U­5301H, 27B1U­5601H a 34B1U­5600CH po­sky­tu­jí vi­zu­ál­ní i er­go­no­mic­ký kom­fort v po­do­bě na­klá­pě­cí, otoč­né a výš­ko­vě na­sta­vi­tel­né zá­klad­ny. Cer­ti­fi­ka­ce TUV Eye Com­fort za­jiš­ťu­je sní­že­ní únavy očí. Mo­de­ly jsou také vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gi­e­mi Power­Sen­sor (pro sní­že­ní ná­kla­dů na ener­gii až o 80 %) a Li­ght­Sen­sor (pro do­ko­na­lý jas s mi­ni­mál­ní spo­tře­bou).

Ceny a dostupnosti

Mo­ni­to­ry Phi­lips 24B1U­5301H, 27B1U­5601H a 34B1U­5600CH budou do­stup­né od konce října za do­po­ru­če­né ceny 10 756 Kč (439 Eur), 13 451 Kč (549 Eur) a 18 596 Kč (759 Eur).

Pro více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech klik­ně­te na ty­po­vé ozna­če­ní – Phi­lips 24B1U­5301H, 27B1U­5601H34B1U­5600CH.


Mohlo by vás zajímat: