Google překladač: English Deutsch

Konference GIS Esri v ČR 2022 – organizační informace

Autor článku: Redakce   

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Organizační informace

GIS Esri 2022 v CR-2240Jako me­di­ál­ní part­ner Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR upo­zor­ňu­je­me účast­ní­ky, že akce se letos koná v Cubex Cen­t­ru Praha ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022. Na webo­vých strán­kách AR­C­DA­TA na­lez­ne­te ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o při­pra­vo­va­ném pro­gra­mu a hlav­ních řeč­ní­cích, stej­ně jako pře­hled před­ná­šek včet­ně je­jich abs­trak­tů. Vzhle­dem ke sta­veb­ním pra­cím před bu­do­vou je pro vstup do Cubex cen­t­ra za­po­tře­bí vy­u­žit zá­pad­ní vstup – viz mapa.

  • Pro vý­stup z metra na sta­ni­ci Pan­krác vy­u­žij­te vý­stup „E1“
  • Pro­jdě­te pro­lu­kou mezi výš­ko­vou bu­do­vou City Em­pi­ria a OC Ar­ká­dy Pan­krác a dejte se do­le­va.
  • Po cca 100 me­t­rech do­ra­zí­te k zá­pad­ní­mu vcho­du do Cubex Cen­t­ra Praha.

Pří­stup k re­gis­tra­ci bude vy­zna­čen také na in­for­mač­ních ta­bu­lích roz­mís­tě­ných po trase.

Ranní registrace

Vzhle­dem k počtu při­hlá­še­ných účast­ní­ků, který od­po­ví­dá ka­pa­ci­tám kon­fe­renč­ní­ho cen­t­ra, si za­jis­tě­te do­sta­teč­nou ča­so­vou re­zer­vu při pří­cho­du (po­čí­tej­te se zdr­že­ním u šatny a re­gis­tra­ce). Re­gis­tra­ce proto bude ote­vře­na již od 8.30.

 


Mohlo by vás zajímat: