Google překladač: English Deutsch

Tablety WEROCK Rocktab S512 s procesory Intel 12. generace

Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies   

Tags: Hardware | Odolné | Průmyslové | Robustní | Rocktab | S512 | Tablety | WEROCK

Rocktab S512 Launch Photo-2244Spo­leč­nost Werock Tech­no­lo­gies vý­raz­ně roz­ši­řu­je mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce odol­né­ho table­tu Rocktab S512. Kromě před­cho­zích kon­fi­gu­ra­cí je nyní kom­pakt­ní po­čí­tač k dis­po­zi­ci také s nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Core i5 a i7 12. ge­ne­ra­ce. Pro­fe­si­o­nál­ní uži­va­te­lé, kteří ne­pra­cu­jí pouze s jed­no­du­chý­mi kli­ent­ský­mi apli­ka­ce­mi, kla­dou vy­so­ké ná­ro­ky na je­jich ro­bust­ní tech­no­lo­gii.

Právě pro tyto uži­va­te­le je nyní Rocktab S512 vy­ba­ven pro­ce­so­ry Intel Core i5 a i7 12. ge­ne­ra­ce, které jsou až o 200 % rych­lej­ší než zá­klad­ní model. Mo­de­ly jsou navíc vy­ba­ve­ny gra­fi­kou Intel Iris Xe, která zvy­šu­je vý­po­čet­ní výkon pro zpra­co­vá­ní vel­ké­ho množ­ství dat, ob­ráz­ků a videí v re­ál­ném čase.

Pro­fe­si­o­nál­ní zá­chra­ná­ři často pra­cu­jí v ná­roč­ném pro­stře­dí. Proto má Rocktab S512 cer­ti­fi­ka­ci MIL-STD-810G a stupeň krytí IP65. Je proto vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný, aby zvlá­dl téměř všech­ny ná­roč­né pod­mín­ky: Prach, špína, déšť, sníh a ex­trém­ní tep­lo­ty od -20 °C do +60 °C ne­mo­hou table­tu ublí­žit. Vy­dr­ží i pád z výšky 1,2 metru nebo silné vib­ra­ce ve vo­zi­dlech.

Jasný, křiš­ťá­lo­vě čistý dis­plej table­tu Rocktab S512 je jasný v ja­kém­ko­li pro­stře­dí. Je vy­ba­ven 12,2pal­co­vým ka­pa­cit­ním dis­ple­jem s roz­li­še­ním Full HD, odol­ným proti po­škrá­bá­ní, 10­bo­do­vým mul­ti­do­ty­ko­vým ovlá­dá­ním a jasem až 700 nitů, který za­jiš­ťu­je do­sta­teč­nou či­tel­nost i na pří­mém slu­neč­ním svět­le. Na­vzdo­ry své odol­nos­ti je Rocktab S512 velmi kom­pakt­ní, jeho hloub­ka je při­bliž­ně 2 cm, takže se s ním po­ho­dl­ně pra­cu­je.

Rych­lé a bez­pro­blé­mo­vé při­po­je­ní na cestách za­jiš­ťu­je in­te­gro­va­ný modul ši­ro­ko­pásmo­vé­ho in­ter­ne­tu 4G LTE. Na zá­klad­ní desce je také spe­ci­ál­ní GPS modul od spo­leč­nos­ti uBlox pro přes­né mě­ře­ní nebo na­vi­ga­ci. Pokud jde o ko­nek­ti­vi­tu, je nový Rocktab S512 bo­ha­tě vy­ba­ven. Na boční stra­ně je za­ří­ze­ní vy­ba­ve­no por­tem USB 3.0 typu A, por­tem USB C, slo­tem pro karty micro SD a mini HDMI. Ve­sta­vě­ný adap­tér Intel AX200 2×2 MU-MIMO WLAN pod­po­ru­je nový stan­dard 802.11ax, má cer­ti­fi­ka­ci WiFi 6 a umožňuje pře­nos dat rych­los­tí až 2,4 Gb/s. In­te­gro­va­né roz­hra­ní Blu­e­to­o­th 5.2 ote­ví­rá řadu dal­ších mož­nos­tí vy­u­ži­tí, od při­po­je­ní čte­ček čá­ro­vých kódů a apli­ka­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty až po di­a­gnos­ti­ku vo­zi­del nebo na­vi­ga­ci v in­te­ri­é­ru.

Rocktab S512 na­bí­zí řadu funk­cí, jako je vý­mě­na ba­te­rie za pro­vo­zu, při­hla­šo­vá­ní po­mo­cí otis­ku prstu, rych­lé na­bí­je­ní a mnoho dal­ších. Lze jej však roz­ší­řit o další mož­nos­ti: Na zá­kla­dě pro­jek­tu jsou k dis­po­zi­ci kon­fi­gu­ra­ce až 64 GB DDR4L RAM (ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní až 16 GB). Roz­ši­řu­jí­cí slot také umožňuje vo­li­tel­nou in­te­gra­ci gi­ga­bi­to­vé­ho ether­ne­to­vé­ho roz­hra­ní, 2D sní­ma­če čá­ro­vých kódů, sé­ri­o­vé­ho portu RS232, dal­ší­ho portu USB nebo jed­not­li­vých roz­ší­ře­ní na zá­kla­dě pro­jek­tu. Další mož­nos­ti roz­ší­ře­ní na­bí­zí do­ko­va­cí sta­ni­ce pro kan­ce­lá­ře a vo­zi­dla a vo­li­tel­ný modul NFC. A ko­neč­ně, paměť table­tu lze li­bo­vol­ně volit pro­střed­nic­tvím vy­mě­ni­tel­né­ho disku SSD M.2.

Vlastnosti zařízení Rocktab S512:

 •  Ro­bust­ní prů­mys­lo­vý tablet pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 •  12,2" dis­plej či­tel­ný na slun­ci
 •  Odol­nost proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům podle MIL-STD-810G
 •  Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle IP65.
 •  Odo­lá­vá pádům z výšky více než 1,2 m
 •  Ro­bust­ní kon­struk­ce pouz­d­ra, ale hloub­ka pou­hých 2,2 cm
 •  Kom­pa­ti­bil­ní se sys­té­mem Win­dows 11
 •  Nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry Intel 12. ge­ne­ra­ce s gra­fic­kou kar­tou Intel Iris Xe
 •  Na výběr máte ze tří vý­kon­nost­ních tříd: Ce­le­ron, Core i5, Core i7
 •  Až 16 GB DDR4L RAM a 512 GB in­ter­ní pa­mě­ti
 •  Velká ba­te­rie vy­mě­ni­tel­ná za pro­vo­zu s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 53 Wh
 •  Rych­lé na­bí­je­ní s vý­ko­nem 65 wattů
 •  Plně velký port USB 3.0 typu A a USB C
 •  Špič­ko­vý modul GPS od spo­leč­nos­ti u-blox
 •  Mož­nost volby gi­ga­bi­to­vé­ho Ether­ne­tu, RS232 nebo 2D sní­ma­če čá­ro­vých kódů
 •  Při­hlá­še­ní po­mo­cí otis­ku prstu
 •  Bez­pro­blé­mo­vé při­po­je­ní k síti WLAN podle stan­dar­du WiFI5/6
 •  Vy­so­ko­rych­lost­ní při­po­je­ní k in­ter­ne­tu 4G LTE
 •  Blu­e­to­o­th 4.2/5.0
 •  Slot pro kartu Micro SDXC
 •  K dis­po­zi­ci jsou do­ko­va­cí sta­ni­ce a další pří­slu­šen­ství
 •  Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní pro­dukt: všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a do­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny.

Nové mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce na­bí­ze­jí ob­rov­ský vý­kon­nost­ní po­ten­ci­ál a zá­ro­veň vy­so­kou ener­ge­tic­kou účin­nost. Stej­ně jako u všech Werock vý­rob­ků jsou i u table­tu emise CO2, které vzni­ka­jí při vý­ro­bě a pře­pra­vě a kte­rým se nelze vy­hnout, plně kom­pen­zo­vá­ny pro­střed­nic­tvím kli­ma­tic­kých pro­jek­tů Gold Stan­dard.

Jako do­pl­něk jsou na­bí­ze­ny nové kon­fi­gu­ra­ce s pro­ce­so­ry Intel Core i5-1235U a Core i7-1255U. Kon­fi­gu­ra­ce s pro­ce­so­rem Ce­le­ron N5105 zů­stá­vá k dis­po­zi­ci.

Rocktab S512 je možné ob­jed­nat již nyní pro­střed­nic­tvím pří­mé­ho pro­de­je nebo ob­chod­ních part­ne­rů a oče­ká­vá se, že bude k dis­po­zi­ci poz­dě­ji v tomto roce. Více in­for­ma­cí o table­tu a spo­leč­nos­ti Werock Tech­no­lo­gies na­lez­ne­te na www.werocktools.com/rugged-tablets.


Mohlo by vás zajímat: